جلسه نخست- چهار ارزش بنیادین در کلیسای محبت

 

۱.تعلیم صحیح. از آنجائیکه در قسمت‌های مختلف کلام خدا همواره بر تعلیم صحیح تاکید شده‌ است، تعلیم صحیح بر اساس حقیقت کتاب مقدس باید برای کلیسا مهم و جدی باشد. پیغام‌های ما در کلیسا باید با اصول ایمان مسیحی که در طول دو هزار سال با هدایت روح‌القدس برای رشد و بلوغ کلیسا حفظ شده است، هماهنگی داشته باشد. اصول ایمانی و پیام‌های ما نباید بر اساس احساسات، تجربیات شخصی و خواب و رویا باشد بلکه بر اساس حقایق کلام.

 

۲.جواب‌های صادقانه به سوال‌های صادقانه. پیغام مسیحیت این نیست که ما باید کورکورانه، تقلید یا اطاعت کنیم بلکه بر پایه این حقیقت که خدا نه تنها روح ما را خلق کرده که عقل و فکر ما را نیز، باید فکر و اندیشه خود را به‌کار ببندیم. با پرسش‌ها و چالش‌ها روبرو شویم و نه تنها این بلکه در کلیسا فضای امنی را بوجود آوریم تا افراد بخصوص نسل امروز که با دنیایی از پرسش و شک و تردید وارد می‌شوند از سوال پرسیدن نهراسند بلکه بدون ترس از قضاوت شدن آزادانه سوال‌های صادقانه خود را بپرسند. به کسانی که پرسشگر هستند برچسب و تهمت کم ایمانی نزنیم.

 

۳.روحانیت واقعی.برخی از ما مسیحیان با وجود اینکه بر راستی و حقیقت کتاب مقدس اییستاده‌ایم اما روحانیت و عشق به خدا و عشق به همسایه در زندگی ما دیده نمی‌شود. بسیاری اوقات درون و بیرون ما با هم در تضاد هست. آنچه جلوی دیگران تظاهر می‌کنیم با آنچه در خلوت هستیم متفاوت است. کلیسا نباید جایی برای نقاب زدن و ریاکاری باشد بلکه باید بتوانیم واقعیت سرودها و حقایقی را که اعلام می‌کنیم بشکلی واقعی تجربه کنیم. یک معنای روحانیت واقعی این است که ثمرات روح در زندگی ما ملموس باشد.

۴. زیبایی روابط انسانی. عیسی می‌گوید از طریق محبت کردن دنیا می‌فهمد که شما شاگردان من هستید. بنابراین مهم است در زندگی روزمره و روابط روزانه‌مان زیبایی در روابط انسانی را جدی بگیریم. در زندگی یک مسیحی، در جامعه، در کلیسا، در خانواده و در رابطه‌ها ست که می‌توانیم هم خود و هم خدا را و خواهران و برادرانمان را بهتر و بیشتر بشناسیم. کیفیت در روابط یکی از مهم‌ترین ارزش‌های کلیساست که در این روابط باید احساس امنیت کنیم.