(۱)جلسه سوم- پنج حرکت فیزیکی در کلیسا 

آمدن، باهم جمع شدن

ایستادن، پرستش کردن

زانو زدن، اعتراف کردن

نشستن، گوش سپردن به کلام

رفتن، سفیران مسیح در دنیا

 

۱.آمدن. ما می‌آییم و باهم در کلیسا جمع می‌شویم تا تبدیل شده، آماده و مجهز شویم برای ماموریت بزرگ که همان رفتن در میان دنیا و صید جان‌ها است.

عیسی در انجیل یوحنا از ما دعوت می‌کند «بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران» . بر پایه این حقیقت، نخستین حرکت ما به سوی خود او باید باشد. با آمدن به آغوش عیسی مسیح و روبرو شدن با او آرامش، بخشش، شادی و شفا را از او دریافت می‌کنیم.

اگر حقیقتا می‌خواهیم به آغوش مسیح بیاییم و تولد دوباره را تجربه کنیم باید این حقایق که مسیح ذات خداست و مجسم شد تا خدا را به ما معرفی کند، برروی صلیب برای گناهان ما فدا شد و سپس قیام کرد و با ایمان به مسیح ما نجات می‌یابیم را در زندگی بپذیریم. اگر می‌خواهیم شفای واقعی و طبیعت تازه را دریافت کنیم باید حقایق بنیادین کلام خدا را بپذیریم.

تنها با آمدن نزد عیسی مسیح است که خلقت و هویت تازه و ارزش حقیقی خود را بازمی‌بایبم.

خداوند در کلامش در مزمور۱۰۰ از ما می‌خواهد تا سرودخوانان به حضور او بیائیم. بنابراین ما با پرستش و سرودها به کلیسا یا همان حضور خدا می‌آئیم. «ای تمامی زمین …. سرودخوانان به حضور او بیائید» ما نه فقط به کلیسا می‌آئیم تا مسیح را شناخته و نجات بیابیم بلکه تا هر هفته با برادران و خواهران سرودخوانان به عبادت و پرستش خدا بپردازیم.