جلسه نهم: راز تاریخ، فرزند موعود

 

پسر داود، پسر ابراهیم ، پیغام شجره‌نامه عیسی برای ما :

صبور باشیم و به وفاداری خدا به وعده‌هایش اعتماد کنیم

 

کلام خدا حتی از طریق شجره نامه عیسی برای ما تسلی و پیغام‌هایی دارد.

نخستین نکته در همین اولین آیه است، پسر داود، پسر ابراهیم. نشان می‌دهد که تمامی وعده‌های خدا برای نجات بشر برای قومش برای من و شما و برای درک راز بشر در عیسی مسیح تحقق می‌یابد.

تقریبا دوهزار سال پیش از تولد عیسی خدا به ابراهیم وعده می‌دهد که تمامی اقوام بشر از ذریت او برکت خواهند یافت. و داستان کتاب مقدس، تحقق وعده خدا به ابراهیم در کتاب پیدایش فصل دوازدهم است.

متی در اینجا دارد به ما می‌گوید عیسی فرزند موعود وعده‌های خدا به ابراهیم و داود است.

پسری که بر تخت سلطنت داود خواهد نشست و حکومت او ابدی خواهد بود. و از طریق او تمامی اقوام بشر برکت خواهند یافت.

شاید شما امروز فکر می‌کنید برای تحقق وعده‌های خدا در زندگیتان خیلی دیر شده، اما می‌بینیم که دوهزار سال از زمان وعده خدا به ابراهیم، هزارسال از وعده خدا به داود گذشت، چهارصد سال میان عهد عتیق و عهد جدید سکوت بود و هیچ خبری از انبیا و صدای خدا نبود، اما سرانجام خداوند به وعده خود عمل کرد.

خدا در طول تاریخ عمل می‌کند، خدا صبور است، زمان‌های خدا با زمان‌های ما متفاوت است اما او به وعده‌های خود وفادار است، اما در زمان مقرر خودش، بر طبق حکمت و اراده و زمانبندی خودش و نه بر طبق زمان‌بندی و انتظار ما!

صبور باشیم و به وفاداری خدا به وعده‌هایش اعتماد کنیم.

اگر عیسی مسیح را پذیرفته‌ایم می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که نقشه خدا برای ما خیریت و برکت هست.

نکته دیگر در این شجره نامه در انجیل متی اینست که ما خلاصه‌ای از عهد عتیق را می‌بینیم. پادشاهانی مطیع و وفادار و پادشاهانی سرکش و بت پرست.در عین حال  کار خدا در بالا و پائینی‌های قومش را شاهد هستیم، در پیروزی‌ها و شکست‌های آنان. در اطاعت‌ها و نافرمانی‌هایشان.

همچنین است زندگی ما در دستان خدا. خدا در کنترل است و در شکست‌ها و پیروزی‌ها، در تاریکی‌ها و روشنایی‌های زندگی ما چه ما دراطاعت باشیم چه سرکشی کنیم، خدا حاکم است و به وعده‌های خود وفادار!

نکته قابل توجه دیگر در شجره نامه عیسی مسیج اینست که خدا از همه استفاده می‌کند. هیچ کسی ورای رحمت و فیض خدا نیست. هیچ کسی آنقدر بد نیست که در نقشه خدا جایی برای او وجود نداشته باشد، برای همه امید هست چراکه فیض خدا شامل حال همه است. و همین نمونه‌ها را در شجره‌نامه عیسی مسیح می‌بینیم همچون راحاب ، منسی پادشاه بت پرست اسرائیل و دیگران.

خدا حتی از شکستگی‌ها و تاریکی‌ها هم استفاده می‌کند تا نقشه خود را پیش ببرد.

در دستان خدا هیچ کس بدون امید نیست!