جلسهی هجدهم : آیا مسیح را دوست دارید؟ پس کلیسا را خدمت کنید

تعهد به کلیسای مسیح

موضوع این موعظه از انجیل یوحنا فصل۲۱ الهام گرفته شده است. زمانیکه پطرس سه بار مسیح را انکار میکند. پطرس که ادعا کرده بود من تا آخر با تو هستم، اما مسیح را انکار میکند.

در این فصل مسیح بار دیگر شاگردان را فرامیخواند و گرد آتشی که برای آنها درست کرده سه بار از پطرس میپرسد، آیا مرا دوست داری؟

مسیح میگوید اگر مرا دوست داری برگرد به خدمتی که من به تو در این خانوادهی الهی سپردم. برادران و خواهران من را خدمت کن، شبانی کن، تعلیم بده، محبت کن چون عضو این خانواده هستید.

این واقعیتیست که در کلیساها هم آسیبها و زخمها وجود دارد و هم برکتها همانطور که در خانوادهها و روابط دوستی هر دوی اینها وجود دارد. چراکه تعدادی انسان گناهکار گرد هم زیر یک سقف جمع میشوند که هم به یکدیگر برکت میدهند و هم به یکدیگر آسیب میرسانند اما کلام خدا به ما اجازه نمیدهد که از جمع شدن با همدیگر دوری کنیم.

در رسالهی عبرانیان ۲۳:۱۰ و۲۴ نیز میخوانیم که به ما گفته شده از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنانکه برخی را عادت شده است. بنابراین میبینیم که این کشمکش همواره در تاریخ کلیسا وجود داشته است بخاطر ضربههایی که برخی خوردهاند یا خود مسبب آن در کلیسا بودهاند.

همچنین در رساله اول یوحنافصل۴ از آیه۷ بیشتر در این زمینه میخوانیم.

زندگی مسیحی فقط رابطهی من و مسیح به تنهایی نیست. زندگی مسیحی ما باید در محبت به خدا و محبت به دیگران شکل بگیرد. و در انجیل یوحنا عیسی میگوید که از این طریق دنیا میداند شما شاگردان من هستید، اگر یکدیگر را محبت کنید. و از این طریق دنیا خواهد فهمید که پدر، پسر را فرستاده اگر با یکدیگر در اتحاد باشید.

بنابراین محبت و اتحاد ما نشانهی حقانیت پیام انجیل برای دنیاست.

اگر مسیح را دوست داریم باید تعهد به برادران و خواهران مسیح، تعهد و خدمت به کلیسا را جدی بگیریم. صد البته که منظورمان از کلیسا ساختمان یا یک جمع بزرگ و سیستمهای پیچیدهی اداری نیست بلکه جمعهای خانگی و کوچک ایمانداران که با هم در مشارکت زندگیهایمان را به یکدیگر باز میکنیم.