جلسه‌ی شصت و یکم: کریسمس در نسل چهل و سوم

متی۲۲:۱

این همه بر آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان اشعیای نبی گفته بود تمام گردد.

وقتی متی کلمه‌ی این همه را به کار می‌برد شاید برای ما گنگ باشد اما وقتی به کلام خدا رجوع کنیم درخواهیم یافت که متی از چه چیز سخن می‌گوید

متی شجره نامه‌ی عیسی را فهرست وار می نویسد و در آیه‌ی ۱۷ می‌گوید که تمام این نسل‌ها به سه گروه تقسیم بندی می‌شوند.

گروه اول از ابراهیم تا داود پادشاه که چهارده نسل بودند

گروه دوم از داود تا ابتدای به تبعید رفتن بنی اسرائیل که چهارده نسل بودند

گروه سوم از پایان تبعید تا تولد عیسی مسیح که چهارده نسل بودند

متی می‌گوید پس از گذشت چهل و دو نسل و تمام وقایعی که بر آن‌ها واقع شد اکنون وارد نسل چهل و سوم می‌شویم و آن نسلی‌ست که شاهد تولد پرجلال عیسی مسیح است.

امروز ما نیز از نسل چهل و سوم هستیم که شریک شدیم در تولد عیسی مسیح و شاهد جلال آن هستیم.

یوسف نامزد مریم مادر عیسی پس از شنیدن خبر بارداری نامزدش مریم دچار چهار بحران می‌شود:

بحران نخست، بحران عشقی و عاطفی

بحران دوم، بحران خانوادگی

بحران سوم، بحران اجتماعی

بحران چهارم، بحران مذهبی

یوسف با همه‌ی این چالش‌ها در حضور خدا ایستاد و تفکر کرد. شیوه‌ی برخورد او با بحران زندگی‌اش بسیار جالب است. او با وجود درگیری با طوفان این بحران‌ها آن را به حضور خدا می‌برد، در آن‌ها تفکر می‌کند و روی خدا را می‌طلبد. و چون اینگونه کرد، فرشته‌ی خدا بر او ظاهر شد و اینگونه با اعتماد به خدا و ایستادن بر وعده‌های خدا پاسخی برای تمام بحران‌هایش دریافت کرد و در نهایت سرافراز شد.

برای ما نیز که امروز پس از بیش از دوهزار سال بعد از یوسف، در این دنیا درگیر بحران‌های خود هستیم، کریسمس حاوی این پیام است که این همه واقع شد تا کلام خدا محقق گردد. کلام خدا دیروز، امروز و تا ابد همان است. کلام خدا برای یوسف و برای ما یکی است. بردن بحران‌های زندگی به حضور خدا، ایستادن و تفکر کردن در حضور خدا و طلبیدن پاسخ از خود او.

از ذریت زن آن نجات دهنده‌ای متولد شد که مسح شده‌ی خداوند است.

این خبر را اشعیای نبی هفتصد سال پیش از تولد عیسی وعده داد که او با ما خواهد ماند.