جلسه پنجاه و سوم: به مثابه مسیح

هدف ما مسیحیان این است که شبیه عیسی مسیح شویم.

اما چگونه ممکن است ما به شباهت مسیح در بیاییم؟ شاید در نگاه نخست شبیه شدن به عیسی برای ما غیرممکن بنظر بیاید.

کلام خدا در رومیان۲۹:۸ می‌گوید: زیرا آنان را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد.

بنابراین اراده‌ی خدا برای ما اینست که به شباهت پسرش عیسی مسیح دربیائیم.

حال که می‌دانیم اراده‌ی خدا برای ما این است چگونه می‌توانیم آن را به اجرا دربیاوریم؟

اگر می‌خواهیم شبیه عیسی شویم باید شبیه او فکر کنیم. حال باید بدانیم فکرهای عیسی چیست تا همچون او بیندیشیم؟

  • عیسی مسیح خودش را کاملا می‌شناخت و جایگاه خود را کاملا و به درستی می‌دانست. او هویت خود را می‌شناخت. ما نیز اگر می‌خواهیم شبیه عیسی بشویم باید نخست هویت خود را در خداوند بشناسیم.
  • عیسی مسیح می‌دانست خدای پدر با او هست و هیچگاه تنها نیست. برای اینکه ما نیز فکر مسیح را داشته و بتوانیم شبیه او بشویم باید بدانیم که خدا همیشه با ما هست و هر کجا که برویم و هر فکری که داشته باشیم او حاضر و ناظر در تمام لحظات زندگی ماست.

حال چگونه می‌توانیم فکرهای عیسی را بشناسیم؟

مهم‌ترین وسیله‌ای که در دست داریم تا فکرهای او را بشناسیم، کلام خداست تا با وقت گذراندن و تامل کردن در آن او را بیشتر و بیشتر بشناسیم.

در چه قسمت‌هایی از مسیح می‌توانیم الگو بگیریم؟

  • مسیح سر سپرده‌ی پدر بود و اولویت او اطاعت از اراده‌ی پدر بود. همچنان که در عبرانیان۸:۵ می‌خوانیم که او اطاعت را آموخت. و تا به مرگ حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید.
  • مسیح فروتن بود. او که همذات با خدا بود ….. خود را خار ساخت تا جلال خدای پدر آشکار شود.

نمی‌توان درخواست کرد تا شبیه عیسی شد اما در بعضی قسمت‌ها همچون فروتنی با خدا همکاری نکرد! بلکه در مسیر قدوسیت باید با صبر و پشتکار با روح قدوس خدا همکاری کنیم تا ما را به شباهت عیسی مسیح در بیاورد . خداوند سهم خودش را انجام داده و ما نیز باید سهم خود را بدرستی انجام دهیم.

اگر بیفتیم، نا امید نشویم چرا که عیسی مسیح غالب آمده و او قادر است ما را بلند کند و قوتی تازه ببخشد.