جلسه پنجم- جنگ نیکوی ایمان

 هرکدام از ما به گونه‌ای درحال جنگ هستیم. اما این جنگ‌ها یک اتاق فکری دارند، اگر این اتاق فکر منفی باشد، جنگ‌های جسمانی با توپ و تانک و شمشیر باشد و یا حتی جنگ و دعواهای خانوادگی یا جنگ ما با خودمان، اینها به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید. هیچ شمشیری هرگز حاصلش پیروزی و صلح ماندگار نبوده است.

بنابراین راه حل چیست؟ واکنش درست ما در مقابل مشکلات، دشمنی‌ها، مخالفت‌ها و شرایط بد و نارحتی چه باید باشد؟

چرا ما خیلی اوقات نمی‌توانیم آنچه را که در زندگی به‌دست آورده‌ایم، حفظ کنیم؟

پاسخ اینست که چون درست جنگیدن را نیاموخته‌ و با ابزارهای این دنیا می‌جنگیم.

کلام خدا در رساله یعقوب به ما می‌گوید که جنگ‌های این دنیا چهار دلیل دارد:

.لذت‌های نفسانی

.حسادت

.طمع

.بدون مشورت الهی

کلام خدا تاکید می‌کند که این جنگ‌های دنیوی و نفسانی ما را نابود کرده و به زمین می‌زند چراکه بر پایه کلام خدا در یوحنا۱۰:۱۰ هدف شیطان همین است، شیطان آمده است تا بدزدد و نابود کند. دشمن ما تخیلی و افسانه نیست، واقعی و تا دندان مسلح است. اما آنچه ما باید بیاموزیم چگونه ایستادن و دفاع کردن از آن چیزی‌ست که خداوند به ما داده است.در رساله یهودا خداوند به ما می‌گوید: به شما نصیحت می‌کنم که بجنگید برای آن ایمانی که یکبار به مقدسین داده شده است.

چرا که سربازی در جنگ پیروز است که با فرمانده‌اش، سرگردش، سرهنگش و اتاق فکر کشورش در هماهنگی باشد. به عیسی مسیح نگاه کنیم که بدون شمشیر بدون جنگ و خونریزی، قلب‌ها و دنیا را تسخیر کرده است، چون اتاق فکر او اتاق فکر آسمان و پدر آسمانی است. او مطابق با رویای خدا برای خلقت آغاز به نبرد کرد و هرگز آنچه را که خراب بود نابود نکرد بلکه بنا کرد. استراتژی عیسی، استراتژی آسمانی است.

کلام خدا به ما می‌گوید همین فکر در شما باشد که در عیسی مسیح بود:

.عیسی از اقتدار خود سو استفاده نکرد.

.عیسی خود را خالی کرد.

.شبیه مردمان شده و صورت خدمتگذار به خود گرفت.

درنهایت پیروزی با ماست اگر فکرهای ما از اتاق فکر خدا باشد.