سه نمونه از دعاهای اعتراف به گناه در کلیساهای اسقفی و انجیلی

خدای جمیع رحمتها، ما اعتراف میکنیم که در فکر، در گفتار و اعمال خود، در آنچه انجام داده و آنچه انجام ندادهایم به تو گناه ورزیدهایم. ما تو را با تمامی قلب محبت نکردهایم؛ ما همسایه خود را همچون نفس خویش، محبت نکردهایم. ما حقیقتاً متأسف هستیم و فروتنانه توبه میکنیم، به خاطر پسرت عیسی مسیح بر ما رحم کن و ما را ببخش؛ باشد که از اراده تو مسرور

شده و در راه تو قدم برداریم و نام تو را جلال دهیم. آمین.

(Book of common prayer)

خدای ابدی و ازلی، که در او زندگی و حرکت و هستی داریم، او که صورتش به خاطر گناهانمان از ما پنهان شده است، او که فیضش را به علت جهالتی که در نتیجه سختدلی ما است فراموش کردهایم: ما را از نافرمانیهایمان پاک ساز، و ما را از افکار متکبرانه و تمایلات بیهوده رهایی ده، تا باشد با احترام و قلبی فروتن به تو نزدیک شده، خطایای خود را اعتراف کرده، و به

فیض تو اعتماد کنیم، و در تو پناه و قوت بیابیم؛ به واسطۀ پسر تو عیسی مسیح.

(Book of common worship, PCUSA, 1993)

پدر قادر مطلق و جمیع رحمتها، ما پریشان گشته و مانند گوسفندان گمشده، از راههای تو دور گشتهایم، ما بیش از حد از تمایلات و خواستههای دل خود پیروی کردهایم. ما از شریعت مقدس تو تخطی کردهایم. ما آنچه را که باید، انجام ندادهایم؛ و آنچه را که نباید، انجام دادهایم. و هیچ سلامتی در ما وجود ندارد. اما تو ای خداوند، بر ما گناهکاران، رحم کن. بر آنانی که بر گناه خود معترف هستند، شفقت کن. آنانی که پشیمان هستند را احیا کن، بر حسب وعدههایی که به انسان، در خداوند ما عیسی مسیح دادی عمل فرما.

پدر متعال و جمیع رحمتها، به خاطر نام مسیح، عطا کن که بتوانیم زندگی در انظباط، در پارسایی و خداترسی داشته باشیم، برای جلال نام مقدس تو. آمین.

(۱۹۲۸ ,Morning prayer’ Book of common prayer’)

دکتر ساسان توسلی-