موعظه بالای کوه مسیح

می‌ توانید دروس موعظه بالای کوه مسیح را هم به صورت صوتی و هم در برنامهٔ خانه ما کلیسای ما و همچنین از طریق تارنمای مسیحیت دنبال کنید