جلسه دوم- دو هدف کلیسا

 

بر پایه آیاتی از انجیل لوقا و آیات پایانی انجیل متی به این پرسش خواهیم پرداخت که باوجود تمام خطراتی که وجود دارد چه اهمیت و لزومی دارد که با هم جمع بشویم و هدف از تشکیل کلیسا چیست؟

 

۱.پرستش. نخستین هدف ما از جمع شدن با یکدیگر همانا پرستش و جلال دادن خدا و روبرو شدن با اوست. و در پرستش است که در معرفت نسبت به خدا رشد می‌کنیم. همچنین یادآوری اینکه خدا کیست و در مسیح برای ما چه کاری انجام داده است. همانطور که کلام خدا به ما می‌گوید، در پرستش بود که روح خدا آمد و بر شاگردان ریخت و آن‌ها را مجهز کرد تا کلام خدا را بشارت دهند. در این پرستش‌ها و عبادت‌ها است که خدا با قلب ما صحبت می‌کند و ما را فرا می‌خواند. در پرستش‌هاست که ما تسلی و شفا می‌یابیم.

 

۲.شاهد بودن. هدف دیگر کلیسا منعکس کردن نور خدا در این دنیای تاریک است. بشارت، شاگردسازی و بنای کلیسا و شناساندن فیض، عظمت و شکوه و نجات خدا به دنیا هدف بعدی کلیساست. اگر هدف نخست کلیسا پرستش و شناخت خدا بود هدف دوم شناساندن خداست. همانطور که عیسی از ما می‌خواهد سفیران او و نورونمک این دنیا باشیم و هر آنچه او به ما تعلیم داده به دیگران تعلیم دهیم. و ابزار آشتی دنیا با خدا باشیم.

کلیسا یک ایده یا نقشه بشری نیست بنابراین هرجای دنیا که هستیم این ماموریت و تعهد خود به کلیسا را جدی بگیریم چرا که کلیسا هدف و نقشه خداست برای تغییر این دنیا.