جلسه سیزدهم : پنج حرکت در کلیسا- می‌رویم

 

چرا رساندن خبر خوش انجیل یا همان  جاری کردن نور در تاریکی‌ها، برای مسیحیان اهمیت دارد

پاسخ این است که چون این ماموریت، آخرین فرمان خود عیسی مسیح است که خبر خوش انجیل را به دنیا برسانید و از همه‌ی امت‌ها برای من شاگرد بسازید.

مسیحیت تبشیری موضوع تازه یا انحرافی نیست که به تازگی سربرآورده و با مسیحیت اصیل فاصله داشته باشد بلکه در تاریخ دوهزارساله مسیحیت ماموریت پیام انجیل جزو اصول بنیادین ایمان مسیحی بوده و هست.

انجیل متی۱۸:۲۸ همه‌ی قوم‌ها را شاگرد سازید و آن‌ها را تعلیم دهید …

عیسی مسیح هیچ محدودیت قومی، مکانی و زمانی برای رساندن خبر خوش انجیل برای ما قرار نداده.

گفتیم که کلیسا در اصل دو هدف اصلی داشته، پرستشش خدا و شاهدان خدا بودن. در حضور خدا از عشق و محبت او پر شده و سپس در میان دنیا رفته و این محبت را اعلام کرده و  بازتاب می‌دهیم.

انجیل مرقس ۱۵:۱۶ به سرتا سر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید

انجیل لوقا ۲۴ از آیه ۴۶ توبه و آمرزش گناهان به همه قوم‌ها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود.

انجیل یوحنا ۲۱:۲۰ همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم.

اعمال رسولان ۸:۱ شاهدان من خواهید بود …. تا دورترین نقاط جهان.

هدف کلیسا از جمع شدن باهم فقط این نیست که همدیگر را محبت کنیم یا فقط از یکدیگر برکت بگیریم یا فقط تسلی و امید پیدا کنیم یا فقط خودمان رشد کنیم بلکه جمع می‌شویم تا پس از پر شدن از حضور خدا بعد پخش بویم و برویم در دنیا برای ما موریتی که برای آن فرستاده شده‌ایم.

باید همواره از خود بپرسیم چه مقدار از فعالیت‌های من ، چه مقدار ازدعا و وقت من، چه مقدار از انرژی من و چه مقدار از اموال من صرف پیشبرد ملکوت خدا و گسترش خبر خوش انجیل می‌شود.

مهم نیست در کجا هستیم، اما در هر نقطه‌ای که قرار داریم خوانده شده‌ایم تا نور و نمک برای این دنیا و سفیران مسیح باشیم. دست‌هایی باشیم برای نشان دادن محبت او.

برویم و نور و نمک باشیم.