خصوصیت‌های ضروری برای یک رهبر

اگر بتوانیم رهبری باشیم که بر زندگی‌ افراد تاثیر بگذاریم می‌‌توانیم جامعه خود را تغییر دهیم. با ناتان رستم پور همراه باشید در این سری از دروس مدیریت و رهبری. دعای ما این است که این دوره باعث برکت شما باشد.

 


۱. شخصیت


۲. جذبه روحانی۴. ارتباط ها


۵. شایستگی رهبر


۶. شجاعت


۷. قدرت تشخیص


۸. تمرکز


۹. سخاوتمندی


۱۰. پیشقدمی


۱۱. گوش کردن


۱۲. شور و علاقه


۱۳. نگرش مثبت


۱۴. توانایی حل مشکلات


۱۵. روابط میان فردی


۱۶. مسئولیت پذیری


۱۷. احساس امنیت


۱۸. انضباط نفس


۱۹. قلب خدمتگزار


۲۰. تعلیم پذیری


۲۱. رویا داشتن