جلسه ششم- پنج حرکت فیزیکی در کلیسا

جلسه ششم- پنج حرکت فیزیکی در کلیسا

جلسه ششم- پنج حرکت فیزیکی در کلیسا   حرکت دوم، ایستادن و پرستش کردن   در سنت کلیسا رسم بر این است که وقتی پرستش را آغاز می‌کنیم، می‌ایستیم در حضور خداوند. پرستش کلیسایی با ایستادن در حضور خدا و ستایش خدا آغاز می‌شود. چرا که اساس بر پایه کلام خدا ما خوانده شده‌ایم که...
جلسه پنجم- جنگ نیکوی ایمان

جلسه پنجم- جنگ نیکوی ایمان

جلسه پنجم- جنگ نیکوی ایمان  هرکدام از ما به گونه‌ای درحال جنگ هستیم. اما این جنگ‌ها یک اتاق فکری دارند، اگر این اتاق فکر منفی باشد، جنگ‌های جسمانی با توپ و تانک و شمشیر باشد و یا حتی جنگ و دعواهای خانوادگی یا جنگ ما با خودمان، اینها به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید. هیچ...
جلسه چهارم- مدرک جعلی، پیراهن خونین یوسف

جلسه چهارم- مدرک جعلی، پیراهن خونین یوسف

جلسه چهارم- مدرک جعلی، پیراهن خونین یوسف   در این جلسه بر مبنای آیاتی از کتاب پیدایش به مشکلی خواهیم پرداخت که همه مردم دنیا خصوصا نسل امروزی در هرجایی که زندگی می‌کنند امروزه با آن گرفتار هستند.   از باب ۳۷ کتاب پیدایش- سفری پر ماجرا از ردای کدورت تا ردای افتخار...
جلسه سوم- پنج حرکت فیزیکی در کلیسا

جلسه سوم- پنج حرکت فیزیکی در کلیسا

(۱)جلسه سوم- پنج حرکت فیزیکی در کلیسا  آمدن، باهم جمع شدن ایستادن، پرستش کردن زانو زدن، اعتراف کردن نشستن، گوش سپردن به کلام رفتن، سفیران مسیح در دنیا   ۱.آمدن. ما می‌آییم و باهم در کلیسا جمع می‌شویم تا تبدیل شده، آماده و مجهز شویم برای ماموریت بزرگ که همان رفتن در...
جلسه دوم- دو هدف کلیسا

جلسه دوم- دو هدف کلیسا

جلسه دوم- دو هدف کلیسا   بر پایه آیاتی از انجیل لوقا و آیات پایانی انجیل متی به این پرسش خواهیم پرداخت که باوجود تمام خطراتی که وجود دارد چه اهمیت و لزومی دارد که با هم جمع بشویم و هدف از تشکیل کلیسا چیست؟   ۱.پرستش. نخستین هدف ما از جمع شدن با یکدیگر همانا پرستش...
جلسه نخست- چهار ارزش بنیادین در کلیسای محبت

جلسه نخست- چهار ارزش بنیادین در کلیسای محبت

جلسه نخست- چهار ارزش بنیادین در کلیسای محبت   ۱.تعلیم صحیح. از آنجائیکه در قسمت‌های مختلف کلام خدا همواره بر تعلیم صحیح تاکید شده‌ است، تعلیم صحیح بر اساس حقیقت کتاب مقدس باید برای کلیسا مهم و جدی باشد. پیغام‌های ما در کلیسا باید با اصول ایمان مسیحی که در طول دو...