آرشیو کلیسای مجازی

جلسه هفتاد و چهارم – عیسی خداوند

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

امروز موضوع پیغام من شبان نیکو است ؛ پس بیایید که گوش های قلب و جان خود را باز کنیم تا امروز صدای خداوند و شبانمان را بشنویم امروز می خواهیم که در مورد شبان نیکو ؛ عیسی مسیح صحبت کنیم

جلسه هفتاد و چهارم – عیسی خداوند

جلسه سی و یکم : وقتی که کلیسا یک خانواده بود

https://youtu.be/BQe_uiT7p_Y رشد روحانی در بستر جامعه روحانی اتفاق می افتد. کسانیکه به کلیسا، به برادران و خواهران روحانی خود متصل باقی می‌مانند در مسیر رشد و شناخت خود و رابطه شان با خدا و دیگران، در مسیر بلوغ در حال حرکت هستند. اگر به این مشارکت خانواده الهی وقت...