آرشیو کلیسای مجازی

جلسه نود و هفتم – روحیه شکرگزاری

جلسه نود و هفتم – روحیه شکرگزاری

امروز در مورد روحیه شکرگزاری و قدردانی می خواهم با شما عزیزان صحبت کنم ولی قبل از آن که بخواهم وارد متن کلام شویم و در مورد روحیه شکرگزاری صحبت کنیم

جلسه نود و هفتم – روحیه شکرگزاری

جلسه نود و یکم – امنیت درونی

همیشه به صورت گله بیان کردیم که چرا ما ایرانی ها به هم اعتماد نمی کنیم و یا چرا ایرانی ها به هم اعتماد نمی کنند؟

جلسه نود و هفتم – روحیه شکرگزاری

جلسه هشتاد و هشتم – ملاقات با خدا

امروزمی خواهم در مورد ملاقات با خدا با شما عزیزان صحبت کنم . ایمان دارم که خداوند مشتاق دیدار و ملاقات تازه با ماست و ما نیز تشنه ملاقات با ما می باشیم