آرشیو کلیسای مجازی

جلسه هشتاد و نهم – خدا ما را زنده نگاه میدارد

جلسه هشتاد و هشتم – ملاقات با خدا

امروزمی خواهم در مورد ملاقات با خدا با شما عزیزان صحبت کنم . ایمان دارم که خداوند مشتاق دیدار و ملاقات تازه با ماست و ما نیز تشنه ملاقات با ما می باشیم

جلسه هشتاد و نهم – خدا ما را زنده نگاه میدارد

جلسه هشتاد و هفتم – برادرت کجاست؟

عده ی بسیاری در ایران هستند که به خاطر محدودیت هایی که در ایران وجود دارد ترجیح می دهند که این خبر خوش را برای خودشان نگه دارند

جلسه هشتاد و نهم – خدا ما را زنده نگاه میدارد

جلسه هشتاد و ششم – حامی ها

در روبه رو شدن با مشکلات و سختی ها خداوند نمی خواهد که ما فقط در حجره های خودمان نشسته و به دعا کردن مشغول باشیم بلکه در کنار خودمان اشخاصی را داشته باشیم