آرشیو کلیسای مجازی

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

امروز موضوع پیغام من شبان نیکو است ؛ پس بیایید که گوش های قلب و جان خود را باز کنیم تا امروز صدای خداوند و شبانمان را بشنویم امروز می خواهیم که در مورد شبان نیکو ؛ عیسی مسیح صحبت کنیم

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

جلسه سی و یکم : وقتی که کلیسا یک خانواده بود

https://youtu.be/BQe_uiT7p_Y رشد روحانی در بستر جامعه روحانی اتفاق می افتد. کسانیکه به کلیسا، به برادران و خواهران روحانی خود متصل باقی می‌مانند در مسیر رشد و شناخت خود و رابطه شان با خدا و دیگران، در مسیر بلوغ در حال حرکت هستند. اگر به این مشارکت خانواده الهی وقت...

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

جلسه دوم : دو هدف کلیسا

عیسی مسیح آمد تا وعده های عهد عتیق را تحقق بخشیده ، نجات به آرمغان آورد ، او به رسولان ماموریت داد که…

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

جلسه اول : چهار ارزش بنیادی در کلیسای محبت

https://youtu.be/sNWeTjcUWiI شبکه محبت · جلسه اول : چهار ارزش بنیادی در کلیسای محبت در جلسه اول اهداف و ارزشهای بنیادی کلیسای مجازی محبت را خدمت شما بینندگان عزیز بیان می کنیم که عبارتند از : ۱ تعلیم صحیح ۲ جواب های صادقانه به سوالات صادقانه ۳ روحانیت واقعی ۴ زیبایی...