آرشیو کلیسای مجازی

جلسه صد و بیست و سوم _بیشه اقاقیا

جلسه صد و بیست _فاجعه بی پدری

چند تا موضوع در زندگی افراد هست که اگر این قسمت ها شفا نیابند همواره این زخم ها باقی خواهند ماند و زندگی شان را تحت تاثیر قرار خواهند داد

جلسه صد و بیست و سوم _بیشه اقاقیا

جلسه صد و نوزدهم _رهبری که دنبال قلب خداست

مخاطب امروز من کسانی هستند که دارن در کلیسا خدمت می‌کنند . همه ما می دانیم که در خدمت چالش هایی هست زخم و درد هست. عیسی مسیح میخواهد با قلبی شکر گزار و با شکوفایی خدمت کنیم

جلسه صد و بیست و سوم _بیشه اقاقیا

جلسه صد و هجدهم _مین ها را خنثی کنیم

امروز عنوان موعظه مین ها را خنثی کنیم است . بیایید با هم به کتاب پیدایش باب نوزدهم برویم اکثر ما این داستان را میدانیم که درباره لوط هست