سلامتی‌ عاطفی

افراد و خانواده‌های سالم هستند که کلیسا‌های سالم بنا می‌‌کنند. با دکتر ساسان توسلی همراه باشید در دوره‌های سلامتی‌ عاطفی.

 

 

درس چهارم


درس پنجمدرس هفتم


درس هشتم
درس یازدهم


درس دوازدهم


درس سیزدهم


درس چهاردهم


درس پانزدهم


درس شانزدهم


درس هفدهم


درس هجدهم


درس نوزدهم


درس بیستم


درس بیست و یکم


درس بیست و دوم


 درس بیست و سوم


درس بیست و چهارم


درس بیست و پنجم


درس بیست و ششم


درس بیست و هفتم


درس بیست و هشتم


درس بیست و نهم


درس سی‌ام


درس سی‌ و یکم


درس سی‌ و دوم


درس سی‌ و سوم


درس سی‌ و چهارم


درس سی‌ و پنجم


درس سی‌ و ششم


درس سی‌ و هفتم


درس سی‌ و هشتم


درس سی‌ و نهم


درس چهلم


درس چهل و یکم

می‌ توانید به لیست کامل درس‌ها در کانال یوتیوب ما دسترسی‌ داشته باشید