کلیسای مجازی

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Forum Navigation

چطور می‌توانیم شما را کمک کنیم؟

اینجا مکانی‌ست که می‌توانیم با هم دعا کنیم
TopicsLast post
ارسال کتاب مقدسBy Guest · ۱,۴۳۰ Answers · ۲,۹۰۵ ViewsLast post: ۲ ساعت ago · Guest
دعا برای پرونده مالیBy Guest · ۱,۴۳۲ Answers · ۲,۹۰۶ ViewsLast post: ۳ ساعت ago · Guest
درخاست دعاBy Guest۰ Answers · ۶۸ ViewsLast post: ۳ ماه ago · Guest
نیاز به صحبت کردن با شبان دارمBy Guest۰ Answers · ۹۰ ViewsLast post: ۳ ماه ago · Guest
cialis daily uk creerveBy Guest۰ Answers · ۸۷ ViewsLast post: ۴ ماه ago · Guest
شفاBy Guest۱ Answer · ۲۱۹ ViewsLast post: ۴ ماه ago · Guest
دعاBy Guest۳ Answers · ۲۷۶ ViewsLast post: ۴ ماه ago · Guest
ارسال کتاب مقدسBy Guest۰ Answers · ۲۲۵ ViewsLast post: ۱۰ ماه ago · Guest
دعا برای خانواده منBy Guest۰ Answers · ۳۵۲ ViewsLast post: ۱۱ ماه ago · Guest