کلیسای مجازی

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

با من صحبت کنید

کتاب مقدس شما
زمان پخش برنامه‌ها

تاریخموضوعواعظ
پنجم تیرماهزندگی در تثلیث کشیش ساسان توسلی