کلیسای مجازی

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

با من صحبت کنید

کتاب مقدس شما
زمان پخش برنامه‌ها

تاریخموضوعواعظ
هجدهم دی ماهمن ، ما ، همهادوین کشیش آبنوس
بیست و پنجم دی ماهوفادار باش
کشیش امیر پریاری
دوم بهمن ماهدعاهای جواب داده نشدهکشیش ساسان توسلی
نهم بهمن ماهایمان، امید، محبتکشیش رافی شاهوردیان