با من صحبت کنید

کتاب مقدس شما
زمان پخش برنامه‌ها

DateTopicSpeaker
۳۱ اکتبر ۲۰۱۹چهار ارزش بنیادی در جامعه مادکتر ساسان توسلی
۷ نوامبر ۲۰۱۹دو هدف کلیسادکتر ساسان توسلی
۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ پنج حرکت در کلیسا - می ایستیمدکتر ساسان توسلی
۱۴ نوامبر ۲۰۱۹
۲۸ نوامبر ۲۰۱۹دکتر ساسان توسلی
۵ دسامبر ۲۰۱۹بایست تا خدا را بپرستیدکتر ساسان توسلی
۱۲ دسامبر ۲۰۱۹زانو زدن برای اعترافدکتر ساسان توسلی
۱۹ دسامبر ۲۰۱۹پیغام کریسمس ۱دکتر ساسان توسلی
۲۶ دسامبر ۲۰۱۹پیغام کریسمس ۱دکتر ساسان توسلی
۲ ژانویه ۲۰۲۰امید برای سال جدیددکتر ساسان توسلی
۹ ژانویه ۲۰۲۰نشسته و به کلام خدا گوش دهیددکتر ساسان توسلی
۱۶ ژانویه ۲۰۲۰وارد جهان شویددکتر ساسان توسلی