دوره‌های خادم‌سازی در پالتاک – ۱

جلسه اول - تاسیس کلیسا

دانلود فایل صوتی

 

جلسه دوم - چرا باید کلیسا‌ها تاسیس شوند؟ 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سوم - اصول تاسیس کلیسا در انجیل و کتاب اعمال رسولان ۱ 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهارم - اصول تاسیس کلیسا در انجیل و کتاب اعمال رسولان ۲

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجم - تشخیص خواندگی در خدمت

دانلود فایل صوتی

 

جلسه ششم - خصوصیات خادمین ۱

دانلود فایل صوتی

 

 جلسه هفتم - خصوصیات خادمین ۲

دانلود فایل صوتی

 

جلسه هشتم - خصوصیات خادمین ۳

دانلود فایل صوتی

 

جلسه نهم - خصوصیات خادمین ۴

دانلود فایل صوتی

 

جلسه دهم - متکی‌ بودن به خدا

دانلود فایل صوتی

 

جلسه یازدهم - سه نقش مهم خادمین ۱

دانلود فایل صوتی

 

جلسه دوازدهم - سه نقش مهم خادمین ۲

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سیزدهم - شبانی

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهاردهم و پانزدهم - شبانی ۲ و رهبران مصمم 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شانزدهم - رهبران مصمم ۲

دانلود فایل صوتی

 

جلسه هفدهم - شخصیت رهبر 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه هجدهم - قلب دلسوز 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه نوزدهم - رسالت کلیسا

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیستم - رسالت کلیسا ۲

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و یکم - تطبیق فرهنگی‌

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و دوم - تطبیق فرهنگی‌ ۲ 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و سوم - پیغام انجیل

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و چهارم - پیغام انجیل ۲

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و پنجم - بشارت در جوامع اسلامی

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و ششم - اهمیت پرستش و سرود خواندن

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و هفتم - صلیب مسیح

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و هشتم - جفا در مسیحیت

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیست و نهم - پرسش و پاسخ

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ام - تاکید پیغام انجیل

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ و یکم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت اول

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ و دوم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت دوم

دانلود فایل صوتی

 

صفحه بعد