دوره‌های خادم‌سازی در پالتاک – ۲

جلسه سی‌ و سوم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت سوم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ و چهارم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت چهارم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ و پنجم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت پنجم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ و ششم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت ششم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ و هفتم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت هفتم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ و هشتم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت هشتم 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سی‌ و نهم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت نهم 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهلم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت دهم 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و یکم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت یازدهم 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و دوم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت دوازدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و سوم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت سیزدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و چهارم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت چهاردهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و پنجم - هدف و رویا در زندگی‌ مسیحی‌ - قسمت پانزدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و ششم - موفقیت - قسمت اول

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و هفتم - مشاوره مسیحی‌

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و هشتم - موفقیت - قسمت دوم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهل و نهم - فن موعظه - قسمت اول

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاهم - فن موعظه - قسمت دوم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاه و یکم - فن موعظه - قسمت سوم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاه و دوم - فن موعظه - قسمت چهارم

دانلود فایل صوتی
 

 

جلسه پنجاه و سوم - ثمرات رنج‌ها و سختی ها 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاه و چهارم - فن موعظه - قسمت پنجم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاه و پنجم - فن موعظه - قسمت ششم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاه و ششم - روش شاگردسازی عیسی مسیح

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاه و هفتم - فن موعظه - قسمت هفتم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاه و هشتم - فن موعظه - قسمت هشتم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجاه و نهم - فن موعظه - قسمت نهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شصتم - فن موعظه - قسمت دهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شصت و یکم - سلامتی‌ عاطفی و روحی‌ خادمین 

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شصت و دوم - فن موعظه - قسمت یازدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شصت و سوم - بیابان‌های زندگی‌

دانلود فایل صوتی

 

صفحه پیشین

 

صفحه بعد