دوره‌های خادم‌سازی در پالتاک – ۳

جلسه شصت و چهارم - فن موعظه - قسمت دوازدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه ششت و پنجم - فن موعظه - قسمت سیزدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شصت و ششم - فن موعظه - قسمت چهاردهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شصت و هفتم - فن موعظه - قسمت پانزدهم 

دانلود فایل صوتی

جلسه شصت و هشتم - شک و ایمان

دانلود فایل صوتی

جلسه شصت و نهم - فن موعظه - قسمت شانزدهم 

دانلود فایل صوتی

مشاوره شبانی - جلسه اول

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه دوم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه سوم

دانلود فایل صوتی

مشاوره شبانی - جلسه چهارم

دانلود فایل صوتی

مشاوره شبانی - جلسه پنجم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه ششم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه هفتم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه هشتم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه نهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه دهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه یازدهم

دانلود فایل صوتی

مشاوره شبانی - جلسه دوازدهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه سیزدهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه چهاردهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه پانزدهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه شانزدهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه هفدهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه هجدهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه نوزدهم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه بیستم

دانلود فایل صوتی

مشاوره شبانی - جلسه بیست و یکم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - جلسه بیست و دوم

دانلود فایل صوتی

 

خدمت سالم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی- جلسه بیست و سوم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - قسمت بیست و چهارم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - قسمت بیست و پنجم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - قسمت بیست و ششم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - قسمت بیست و هفتم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - قسمت بیست و هشتم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - قسمت بیست و هفتم

دانلود فایل صوتی

 

مشاوره شبانی - قسمت بیست و هفتم

دانلود فایل صوتی

صفحه پیشین