دوره‌های خادم‌سازی در پالتاک – ۳

جلسه شصت و چهارم - فن موعظه - قسمت دوازدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه ششت و پنجم - فن موعظه - قسمت سیزدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شصت و ششم - فن موعظه - قسمت چهاردهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شصت و هفتم - فن موعظه - قسمت پانزدهم 

دانلود فایل صوتی
 

جلسه شصت و هشتم - شک و ایمان

دانلود فایل صوتی
 

جلسه شصت و نهم - فن موعظه - قسمت شانزدهم 

دانلود فایل صوتی
 

مشاوره شبانی - جلسه اول

دانلود فایل صوتی
 

صفحه پیشین