دوره‌های خادم‌سازی در پالتاک – ۳

جلسه شصت و چهارم - فن موعظه - قسمت دوازدهم

دانلود فایل صوتی

 

جلسه ششت و پنجم - فن موعظه - قسمت سیزدهم

دانلود فایل صوتی

 

صفحه پیشین