منابع مفید

منابع مفید

در مسیر ایمان، این منابع به شما کمک خواهند کرد

چکامه – فصل دوم

چکامه – فصل دوم

کلیسای خانگی

کلیسای خانگی

دوازده اصل بنای کلیسای پویا

دوازده اصل بنای کلیسای پویا

خصوصیات ضروری برای یک رهبر

خصوصیات ضروری برای یک رهبر

حریم‌ها

حریم‌ها

رهبر خودآگاه

رهبر خودآگاه

از آسیب‌ها تا پیروزی

از آسیب‌ها تا پیروزی

آسیب‌های روحی

آسیب‌های روحی

آرشیو جلسات پالتاک کلیسای مجازی محبت

آرشیو جلسات پالتاک کلیسای مجازی محبت

گام اول

گام اول

خانه ما، کلیسای ما (فصل شانزدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل شانزدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل پانزده)

خانه ما، کلیسای ما (فصل پانزده)

مشاورهٔ شبانی

مشاورهٔ شبانی

کلیسای خانگی

کلیسای خانگی

خانه ما، کلیسای ما (فصل چهاردهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل چهاردهم)

تفسیر کاربردی عهدجدید

تفسیر کاربردی عهدجدید

تاثیرگذاری بدون مقام و جایگاه

تاثیرگذاری بدون مقام و جایگاه

خانه ما، کلیسای ما (فصل سیزدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل سیزدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل دوازدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل دوازدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل یازدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل یازدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل ششم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل ششم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل نهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل نهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل هشتم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل هشتم)

ویدیوهای کوتاهی در مورد شاگردسازی

ویدیوهای کوتاهی در مورد شاگردسازی

خانه ما، کلیسای ما (فصل هفتم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل هفتم)

بشارت انفرادی

بشارت انفرادی

خانه ما، کلیسای ما (فصل پنجم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل پنجم)