منابع مفید

منابع مفید

در مسیر ایمان، این منابع به شما کمک خواهند کرد

گام اول

گام اول

خانه ما، کلیسای ما (فصل شانزدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل شانزدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل پانزده)

خانه ما، کلیسای ما (فصل پانزده)

مشاورهٔ شبانی

مشاورهٔ شبانی

خانه ما، کلیسای ما (فصل چهاردهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل چهاردهم)

تاثیرگذاری بدون مقام و جایگاه

تاثیرگذاری بدون مقام و جایگاه

خانه ما، کلیسای ما (فصل سیزدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل سیزدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل دوازدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل دوازدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل یازدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل یازدهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل ششم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل ششم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل نهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل نهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل هشتم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل هشتم)

ویدیوهای کوتاهی در مورد شاگردسازی

ویدیوهای کوتاهی در مورد شاگردسازی

خانه ما، کلیسای ما (فصل هفتم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل هفتم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل پنجم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل پنجم)

خصوصیات ضروری برای یک رهبر

خصوصیات ضروری برای یک رهبر

خانه ما، کلیسای ما (فصل چهارم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل چهارم)

رویارویی با تنش‌ها

رویارویی با تنش‌ها

دوازده اصل بنای کلیسای پویا

دوازده اصل بنای کلیسای پویا

خانه ما، کلیسای ما (فصل سوم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل سوم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل دوم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل دوم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل اول)

خانه ما، کلیسای ما (فصل اول)

روشهای رویارویی با مسایل شخصیتی

روشهای رویارویی با مسایل شخصیتی

خانه ما، کلیسای ما (فصل اول)

خانه ما، کلیسای ما (فصل اول)