آزادی حقیقی در ایمان مسیحی

آزادی حقیقی در ایمان مسیحی

کلام خدا در انجیل یوحنا فصل ۸ از آیه ۳۱ تا ۳۶ چنین میفرماید:   سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌. » آنها به او جواب دادند: «ما فرزندان...