آزادی حقیقی در ایمان مسیحی

آزادی حقیقی در ایمان مسیحی

کلام خدا در انجیل یوحنا فصل ۸ از آیه ۳۱ تا ۳۶ چنین میفرماید:   سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌. » آنها به او جواب دادند: «ما فرزندان...
نشانه های عشق واقعی

نشانه های عشق واقعی

عشق، یک حقیقت  زیبا در جهان هستی است. امروزه بسیاری از انسانها واقعیت وجودش را انکار می کنند و آن را بخشی از افسانه های عاشقانه کهن، دروغ در جامعه کنونی یا یک شعار کلیشه ای می دانند.