اتحاد در کلیسا

اتحاد در کلیسا

کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل ۱۷ از آیه بیست تا پایان آیه بیست‌ چهار میفرماید که:  « فقط برای اینها دعا نمی‌کنم بلکه برای کسانی هم که به وسیلۀ پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد،   تا همه آنان یکی باشند آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز...