چگونه به دوستی که در بحران است، خدمت کنیم؟

چگونه به دوستی که در بحران است، خدمت کنیم؟

بحران چیست؟ احتمالاً همه ما میدانیم، که زندگی پر از بحران و دوراهیهای اجتناب ناپذیر است؛ با اینحال، موضوع مهم، واکنش شخص به آن رویداد و متعاقباً تصمیمی است، که در طول آن بحران یا دوراهی اتخاذ میکند؛ که تاثیر بسزایی در آینده شخص خواهد گذاشت. از نظر سلامت روان نیز،...
زمانی که در ایمان خود ضعیف می‌شوید

زمانی که در ایمان خود ضعیف می‌شوید

رشد ایمان زندگی مسیحی یک شخص، حاصل ایمان اوست، و این ایمان نتیجه رابطه و مشارکت او با خدا است. رابطه‌ای که در هر جنبه‌ای از زندگی او تأثیرگذار می‌باشد. فیض خدا از طریق روح پاک او،  ما را قادر می‌سازد که به او ایمان داشته باشیم و از طریق عشق و ایمان به عیسی مسیح...