زمانی که در ایمان خود ضعیف می‌شوید

زمانی که در ایمان خود ضعیف می‌شوید

رشد ایمان زندگی مسیحی یک شخص، حاصل ایمان اوست، و این ایمان نتیجه رابطه و مشارکت او با خدا است. رابطه‌ای که در هر جنبه‌ای از زندگی او تأثیرگذار می‌باشد. فیض خدا از طریق روح پاک او،  ما را قادر می‌سازد که به او ایمان داشته باشیم و از طریق عشق و ایمان به عیسی مسیح...