بزرگترین عوامل حواسپرتی برای ایمان مسیحی ما و نحوه اجتناب از آنها

بزرگترین عوامل حواسپرتی برای ایمان مسیحی ما و نحوه اجتناب از آنها

در روزگاری به سر میبریم که زندگی کردن، چالشهای فراوانی را به همراه دارد. به حدی که گاهی اوقات، چشم دوختن به فیض خدا و یا غرق شدن در مشکلات و نگرانیهای حاصل از آنها، به یک کشمکش دائمی در ما تبدیل میشود. طبیعتا تمام مشغولیتها اشتباه نمیباشند، اما زمانیکه به آنها اجازه...

آرامش در اوج اضطراب و تشویش

کلام خدا در انجیل یوحنا فصل ۱۶ از آیه ۲۹ تا آیه ۳۳ میفرماید:  «شاگردان به او گفتند: «حالا بطور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن میگویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را میدانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا...