جلسه صد و بیست و نهم ـ چهار سوال خدا

جلسه صد و بیست و نهم ـ چهار سوال خدا

از طریق سوال پرسیدن است که ما با دیگران ارتباط برقرار میکنیم و صمیمی می شویم! هدف از چهار سوالی که خدا از ما می پرسد این است که ما با خودمان بیشتر آشنا شویم. چگونه میتوانیم در رابطه با خود و خدا و دیگران، خودمان را پیدا کنیم؟

جلسه صد و بیست و نهم ـ چهار سوال خدا

جلسه صد و بیست و هشتم ـ مواجهه با مسیح

عیسی مسیح مکالمات را هدایت می‌کرد و اشخاص، را به نجات و حقیقت وراستی می رساند. مسیح نگاه نمی‌کند که ما از چه قومی و یا روش و زبانی هستیم. او عاشق گناه کاران است ومی‌خواهد آنها را نجات دهد و دنیایشان را دچار تغییر کند