جلسه صد و هفتم – پیروی از عیسی پادشاه

جلسه صد و هفتم – پیروی از عیسی پادشاه

اولین سوالی که در عهد جدید در انجیل متی بیان شده توسط مجوسیان می باشد و هیچ سوالی در انجیل متی فصل اول بیان نمی شود و در انجیل لوقاست که مریم میپرسد من چطور می توانم آبستن شوم در حالی که باکره هستم ولی این سوال در انجیل متی مطرح نمی شود

جلسه صد و هفتم – پیروی از عیسی پادشاه

جلسه صد و ششم – فصلی برای ایستادن

خداوند برای ما می فرماید که من بر تمام قبایل، برتمام ملت ها و دولت ها قادر هستم و بر تمام جهان متعال هستم و این دعوتی است که خداوند از ما دارد این روزهای بحرانی داریم که باز ایستیم و بدانیم که او خداست و برای همین اسم پیام را امروز را ” فصلی برای ایستادن” گذاشتم

جلسه صد و هفتم – پیروی از عیسی پادشاه

جلسه صد و چهارم – تولد

در جلسه صد و چهارم که برابر با دومین سالگرد تاسیس کلیسای مجازی محبت می باشد، شبان امیر جواد زاده عزیز در صحبتی بسیار بناکننده تحت عنوان ” تولد” داستان زندگی دشوار قبل از ایمانشان را بیان می کنند