جلسه هفتاد و چهارم – عیسی خداوند

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

امروز موضوع پیغام من شبان نیکو است ؛ پس بیایید که گوش های قلب و جان خود را باز کنیم تا امروز صدای خداوند و شبانمان را بشنویم امروز می خواهیم که در مورد شبان نیکو ؛ عیسی مسیح صحبت کنیم