جلسه هشتاد و هفتم – برادرت کجاست؟

جلسه هشتاد و ششم – حامی ها

در روبه رو شدن با مشکلات و سختی ها خداوند نمی خواهد که ما فقط در حجره های خودمان نشسته و به دعا کردن مشغول باشیم بلکه در کنار خودمان اشخاصی را داشته باشیم