آموزش‌های کوتاه مخصوص کلیسا‌های خانگی

چرا کلیسای خانگی؟

Download Talim Kootah 2 01.mp4

چگونه جلسات کلیسای خانگی خود را شروع کنیم؟

Download Talim Kootah 2 02.mp4

مسائل امنیتی

Download Talim Kootah 2 03.mp4

چگونه جلسات خانگی را اداره کنیم؟

Download Talim Kootah 2 04.mp4

بررسی‌ کتاب مقدس

Download Talim Kootah 2 05.mp4

موعظه

Download Talim Kootah 2 06.mp4

شاگردسازی و تعلیم

Download Talim Kootah 2 07.mp4

آماده سازی رهبران

Download Talim Kootah 2 08.mp4

عشای ربانی (شام خداوند)

Download Talim Kootah 2 09.mp4

تعمید آب

Download Talim Kootah 2 10.mp4

هدایا

Download Talim Kootah 2 11.mp4

قلب شبانی

Download Talim Kootah 2 12.mp4

معرفی‌ وب سایت‌های مفید مسیحی‌

Download Talim Kootah 2 13.mp4