منابع تصویری

جلسه صد و سی و هشتم _از پی من بیا

جلسه صد و سی و هشتم _از پی من بیا

همراه خواهر آنیتا غوغا خداوند را پرستش خواهیم کرد و در ادامه کلام خداوند را از خواهر مرجان خواهیم شنید . چه، برای همین فرا خوانده شده‌اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی پا نهید. ۱پطرس ۲ : ۲۱

کلیسای خانگی

کلیسای خانگی

محصولی از شبکه محبت مجریان : نسرین کیامرزی و رامین بختیاروند

پیامی کوتاه

پیامی کوتاه

محصولی از شبکه محبت، مجری: کشیش جلیل سپهر