منابع تصویری

کلیسای خانگی

کلیسای خانگی

محصولی از شبکه محبت مجریان : نسرین کیامرزی و رامین بختیاروند

پیامی کوتاه

پیامی کوتاه

محصولی از شبکه محبت، مجری: کشیش جلیل سپهر

خانه ما، کلیسای ما (فصل ششم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل ششم)

هیچ کس در جهان پارسا نیست ،اما برخی خود را پارسا می دانند و برخی هم می دانند که پارسا نیستند و به کمک خدا نیاز دارند ،ومسیح طبیب این اشخاصی هست که نیاز خود را بیان می کنند