منابع تصویری

خانه ما، کلیسای ما (فصل دوم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل دوم)

در فصل دوم وارد قسمتی از عهد عتیق میشویم در مورد اهمیت عهد عتیق و جایگاه عهد عتیق در زندگی یک مسیحی بیشتر صحبت خواهیم کرد

خانه ما، کلیسای ما (فصل اول)

خانه ما، کلیسای ما (فصل اول)

هدف برنامه کلیسای خانگی، کمک به رشد نهضت کلیسای خانگی در ایران است.پیغام سری اول خانه ما کلیسای ما، از رساله فیلیپیان است

روشهای رویارویی با مسایل شخصیتی

شخصیت امن

در فصل دوم وارد قسمتی از عهد عتیق میشویم در مورد اهمیت عهد عتیق و جایگاه عهد عتیق در زندگی یک مسیحی بیشتر صحبت خواهیم کرد

روشهای رویارویی با مسایل شخصیتی

خانه ما، کلیسای ما (فصل اول)

خدا ما را همانطور که هستیم دوست دارد ،اما ما را به قدری دوست دارد که نمی خواهد همانطور که هستیم باقی بمانیم ،بلکه می خواهد رشد کرده و تغییر کنیم