کتاب‌ها

دام شیطان

دام شیطان

کتابی که در دست دارید یکی از مهم‌ترین حقایقی است که در طول زندگی ممکن است با آن روبرو شوید.

تفسیر کاربردی عهدجدید

تفسیر کاربردی عهدجدید

کتاب تفسیری که در دست دارید به این منظور نوشته شده است که خواننده را در مطالعهٔ کتاب مقدس یاری دهد. اما این کتاب را نباید مانند کتابهای معمولی...