همراهی وفادار

در سفر زندگی

خدمتی ناب

برای نسلی تازه

wtfdivi014-url13

گوش فرادهید

منابع صوتی

wtfdivi014-url10

مشاهده کنید

منابع تصویری

wtfdivi014-url11

مطالعه کنید

منابع نوشتاری

آخرین جلسه کلیسای مجازی

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

جلسه شصت و هشتم – شبان نیکو

امروز موضوع پیغام من شبان نیکو است ؛ پس بیایید که گوش های قلب و جان خود را باز کنیم تا امروز صدای خداوند و شبانمان را بشنویم امروز می خواهیم که در مورد شبان نیکو ؛ عیسی مسیح صحبت کنیم

تازه‌ترین مقالات

تقدس در انزوا امکان ندارد

تقدس در انزوا امکان ندارد

در دوران دانشجویی ام، بنا به عادت کودکی، تصمیم گرفتم یکشنبه ها را برای عبادت و استراحت کناربگذارم

زمان باقی‌مانده تا شروع کلیسا