همراهی وفادار

در سفر زندگی

خدمتی ناب

برای نسلی تازه

wtfdivi014-url13

گوش فرادهید

منابع صوتی

wtfdivi014-url10

مشاهده کنید

منابع تصویری

wtfdivi014-url11

مطالعه کنید

منابع نوشتاری

آخرین جلسه کلیسای مجازی

جلسه صد و هفتم – پیروی از عیسی پادشاه

جلسه صد و هفتم – پیروی از عیسی پادشاه

اولین سوالی که در عهد جدید در انجیل متی بیان شده توسط مجوسیان می باشد و هیچ سوالی در انجیل متی فصل اول بیان نمی شود و در انجیل لوقاست که مریم میپرسد من چطور می توانم آبستن شوم در حالی که باکره هستم ولی این سوال در انجیل متی مطرح نمی شود

تازه‌ترین مقالات

شکرگزاری در کتابمقدس

شکرگزاری در کتابمقدس

شکرگزاری زیباترین روش قدردانی، برای حضور و  نعمت های بیکران خدا می باشد.

زمان باقی‌مانده تا شروع کلیسا