صد نمونه از بهترین نقل قولهای مسیحی با الهام از آیات کتاب مقدس

مه 4, 2022مقالات

از کتابمقدس می آموزیم که ما به شباهت خداوند آفریده شده ایم و در زندگی باید همواره انتخاب کنیم که به شباهت عیسی مسیح زیست کنیم و رفتار، گفتار و تمام ابعاد زندگی ما نمایانگر جلال آسمانی خداوند باشد . به کارگیری حقایق مکتوب در کلام خداوند می تواند در این مسیر سبب رشد ما باشد تا بتوانیم در فراخوندگی خود زندگی کنیم. پس بیایید با مطالعه نقل قولهای کتابمقدسی بار دیگر در خداوند از نو احیا شویم.

نیکویی به دیگران، بذر برکت و نیکویی را در زندگی خودم شکوفا می سازد

اما هرکه نیکویی کند، از جلال و حرمت و آرامش برخوردار خواهد شد، نخست یهود و سپس یونانی. زیرا خدا تبعیض قائل نمی شود. ” رومیان ۲: ۱۰ – ۱۱ “

من پارسا شمرده شده ام و در صلح زندگی می کنم

پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم، به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم.  ” رومیان ۵: ۱ “

من با مسیح در زندگی نوینی قدم بر می دارم

پس با تعمید یافتن در مرگ، با او (مسیح) دفن شدیم تا همانگونه که مسیح به وسیله جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی قدم برداریم. ” رومیان ۶: ۴ “

یک روز رنج های من پایان خواهد یافت و در جلال خدا شریک خواهم شد

در نظر من، رنجهای زمان حاظر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد، هیچ است.

 ” رومیان ۸: ۱۸ “

 همه چیز بهر خیریت من در کار است

می دانیم در حق آنان که خدا را دوست دارند و بر طبق اراده او فراخوانده شده اند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. ” رومیان ۸: ۲۸ “

 بدن من معبد روح القدس است

آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید، و دیگر از خود نیستید؟ به بهایی خریده شده اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید. ” اول قرنتیان ۶: ۱۹- ۲۰ “

 من به کار خدا مشغول می شوم، زیرا زحمت من باطل نیست

پس، برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. ” اول قرنتیان ۱۵: ۵۸ “

 من رایحه خوش مسیح در جهان هستم

زیرا برای خدا رایحه خوش مسیح هستیم، چه در میان نجات یافتگان و چه در میان هلاک شوندگان. ” دوم قرنتیان ۲: ۱۵ “

 من در این حقیقت شادمانم که انسانیت باطنی ام هر روز تازه می گردد

پس دلسرد نمی شویم. هر چند انسان ظاهری ما فرسوده می شود، انسان باطنی روز به روز تازه تر می گردد. ” دوم قرنتیان ۴: ۱۶ “

من سفیر مسیح هستم

پس سفیران مسیح هستیم، به گونه ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی می خواند. ما از جانب مسیح از شما استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید. ” دوم قرنتیان ۵: ۲۰ “

 من طالب تائید خداوند هستم نه انسانها

آیا تائید مردم را می خواهم یا تائید خدا را؟ آیا می کوشم مردم را خشنود سازم؟ اگر همچنان در پی خشنودی مردم بودم، خادم مسیح نمی بودم. ” غلاطیان ۱: ۱۰ “

مسیح در من زندگی می کند و به من نسبت به دنیا مرده ام

با مسیح بر صلیب شده ام، و دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند؛ و این زندگی که اکنون در جسم می کنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. ” غلاطیان ۲: ۲۰ “

من در مسیح، فرزند خدا هستم

زیرا در مسیح عیسی، شما همه به واسطه ایمان، پسران خدایید. چرا که همگی شما در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر کردید. ” غلاطیان ۳: ۲۶- ۲۷ “

 من در مسیح، وارث هستم

و حال اگر شما از آن مسیح هستید، پس نسل ابراهیم اید و بنابر وعده، وارثان نیز هستید.

” غلاطیان ۳: ۲۹ “

 من در مسیح آزاد هستم و دیگران را در محبت، خدمت می کنم

ای برادران، شما به آزادی فراخوانده شده اید، اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید، بلکه با محبت، یکدیگر را خدمت کنید. ” غلاطیان ۵: ۱۳ “

 من خود را در جایگاه واقعی ام می بینم

زیرا اگر کسی خویشتن را فرد برجسته ای پندارد، در حالیکه به واقع کسی نباشد، خود را فریب می دهد. ” غلاطیان ۶: ۳ “

 صلیب عیسی، افتخار من است نه چیز دیگر

اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، که به واسطه آن، دنیا برای من برصلیب شد و من برای دنیا. ” غلاطیان ۶: ۱۴ “

 من در مسیح برکت یافته در جایگاه های آسمانی هستم

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است. ” افسسیان ۱: ۳ “

من مسکن روح القدس هستم

و در او شما نیز با هم بنا می شوید تا به صورت مسکنی در آیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. ” افسسیان ۲: ۲۲ “

در برابر شرارت و تاریکی، من مسلح به اسلحه کامل خدا هستم

پس اسلحه کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شر شما را یارای ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه چیز، بایستید. ” افسسیان ۶: ۱۳ “

من در بند گذشته ام نیستم

… آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده، برای رسیدن به خط پایان می کوشم، تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فراخوانده است. ” فیلیپیان ۳: ۱۳- ۱۴ “

من ضعیف نیستم بلکه در مسیح توانا هستم

قدرت هرچیز را دارم در او که مرا نیرو می بخشد. ” فیلیپیان ۴: ۱۳ “

همه نیازهای من در مسیح رفع می شود

و خدای من، همه نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. ” 

 ” فیلیپیان ۴: ۱۹ “

 افکار من آسمانی است زیرا در مسیح، از جنس زمین نیستم

به آنچه در بالاست بیندیشید، نه بر آنچه بر زمین است. زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. ” کولسیان ۳: ۳- ۴ “

 من قوم برگزیده و بسیار محبوب خدا هستم

پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خویشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. ” کولسیان ۳: ۱۲ “

 من به صلح در مسیح فراخوانده شده ام

صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فراخوانده شده اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و شکرگزار باشید. ” کولسیان ۳: ۱۵ “

 جسم و بدن من در پاکی و برازندگی برای جلال خداوند است

اراده خدا این است که مقدس باشید: خود را از بی عفتی دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بداند که چگونه در پاکی وبرازندگی، بدن خود را تحت تسلط نگاه دارد. ” اول تسالونیکیان ۴: ۴ “

 من به شباهت خدا هستم و پاسخ بدی را با نیکویی می دهم

زنهار، کسی بدی را با بدی پاسخ نگوید، بلکه همواره در پی نیکی کردن به یکدیگر و به همه مردم باشید. ” ” اول تسالونیکیان ۴: ۱۵ “

 من به زیور اعمال نیکو آراسته شده ام

نیز خواهانم که زنان پوششی شایسته بر تن کنند و خویشتن را به نجابت و متانت بیارایند، نه به گیسوان بافته، یا طلا و مروارید، یا جامه های فاخر، بلکه به زیور اعمال نیکو آراسته باشند، چنانکه شایسته زنانی است که مدعی خدا پرستی اند.  ” اول تیموتائوس ۲: ۹- ۱۰ “

 خادمان نیکوی خود را احترام دو چندان می کنم

مشایخی را که نیکو رهبری کرده باشند، شایسته حرمتی دو چندانند، به خصوص آنان که در کار موعظه و تعلیم زحمت می کشند. ” اول تسالونیکیان ۵: ۱۷ “

  من اسیر پولدوستی نیستم تا در ایمان خود استوار باشم

زیرا پولدوستی ریشه ای است که همه گونه بدی از آن به بار می آید، و بعضی در آرزوی ثروت، از ایمان منحرف گشته، خود را به دردهای بسیار مجروح ساخته اند. ” اول تسالونیکیان ۶: ۱۰ “

 سخاوتمندی، برکت را به زندگی من می افزاید، پس بخشندگی را انتخاب می کنم

آنان را امر کن که نیکویی کنند و در کارهای خیر دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده دست باشند. بدین سان، گنجی برای خود خواهند اندوخت که پی استوار زندگی آینده ایشان خواهد بود و آن حیات را که حیات واقعی است، به دست خواهند آورد. ” اول تیموتائوس ۶: ۱۸ – ۱۹ “

 من با مسیح سلطنت خواهم کرد

 این سخن در خور اعتماد است که : اگر با او مردیم، با او زندگی هم خواهیم کرد. اگر تحمل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد. ” دوم تیموتائوس ۱: ۱۱- ۱۲ “

سختی ها را متحمل می شوم تا خدمت خود را به کمال برسانم

اما تو در همه حال به هوش باش؛ سختی ها را بر خود هموار کن؛ کار مبشر را انجام ده و خدمت خویش را به کمال به انجام رسان. ” دوم تیموتائوس ۴: ۵ “

من از سلامت گفتار برخوردار هستم

و سلامت گفتارت چنان باشد که کسی آن را مذمت نتواند کرد، تا مخالفان چون فرصت بد گفتن از ما نیابند، شرمسار شوند. ” تیتوس ۲: ۸ “

من با اقتدار مسیح، خدمت می کنم

اینها را بگو، و با کمال اقتدار تشویق و توبیخ کن، و مگذار کسی تو را حقیر شمارد. ” تیتوس ۲: ۱۵ “

 من به روغن شادمانی مسیح شده ام زیرا دوستدار پارسایی هستم

تو پارسایی را دوست می داری و شرارت را دشمن؛ از این رو خدا، خدای تو، تو را بیش از همقطارانت به روغن شادمانی مسح کرده است. ” عبرانیان ۱: ۹ “

خدا بی انصاف نیست و خدمتم برای او ارزشمند است

زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داده و می دهید فراموش کند. ” عبرانیان ۶: ۱۰ “

من از نجات جاودانی برخوردار هستم

پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می آیند، جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند. ” عبرانیان ۷: ۲۵ “

خدای من، وعده دهنده امین است

بیایید بی تزلزل، امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده دهنده امین است. ” عبرانیان ۱۰ : ۲۳ “

با ایمان، خدا را خشنود می سازم

بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. ” عبرانیان ۱۱: ۶ “

در قدوسیت زندگی می کنم تا بتوانم خدا را ببینم

سخت بکوشید با همه مردم در صلح و صفا به سر برید و مقدس باشید، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خدا را نخواهد دید. ” عبرانیان ۱۲: ۱۴ “

من دیگران را در برکت زندگی ام سهیم می سازم

از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید، زیرا خدا از چنین قربانی ها خشنود است. ” عبرانیان ۱۳: ۱۶ “

من انتخاب می کنم در مسیح بالغ و کامل باشم

اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید.

” یعقوب ۱: ۴ “

در آزمایش های زندگی پایداری می کنم تا تاج حیات را دریافت کنم

خوشابحال انکه در ازمایشها پایداری نشان می دهد، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است. ” یعقوب ۱: ۱۲ “

اگر در دنیا فقیر هم باشم، در آسمان ثروتمند هستم

برادران عزیز، گوش فرا دهید! مگر خدا فقیران این جهان را برنگزیده تا در ایمان دولتمند باشند و پادشاهی ای را به میراث یابند که او به دوستداران خود وعده فرموده است؟ ” یعقوب ۲: ۵ “

من فروتن می شوم تا سرافراز گردم

در حضور خدا فروتن شوید تا شما را سرافرزا کند. ” یعقوب ۴: ۱۰ “

من اجازه نمی دهم تا امیال دوران جهالت زندگی من را شکل دهد

چون فرزندانی مطیع، دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد . بلکه همچون آن قدوس که شما را فراخوانده است، شما نیز در همه رفتار خویش مقدس باشید؛ چرا که نوشته شده است: ” مقدس باشید، زیرا من قدوسم.” ” اول پطرس ۱: ۱۴- ۱۶ “

من دیگران را از صمیم دل محبت می کنم

حال که با اطاعت از حقیقت، جانهای خویش را طاهر ساخته اید تا محبت برادرانه بی ریا داشته باشید، بر شماست که یکدیگر را از صمیم دل به شدت محبت کنید. ” اول پطرس ۱:  ۲۲ “

کردارم در میان بی ایمانان، سبب تمجید خدا می شود

کردارتان در میان بی ایمانان چنان پسندیده باشد که هر چند شما را به بدکاری متهم کنند، با مشاهده اعمال نیکتان، خدا را در روز دیدارش، تمجید نمایند. ” اول پطرس ۲: ۱۲ “

من در آثار قدم های عیسی پا می نهم و متحمل رنج ها می گردم

… حال اگر نیکویی کنید و در عوض رنج ببینید و تحمل کنید، نزد خدا پسندیده است. چه، برای همین فراخوانده شده اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدم های وی پا نهید.

” اول پطرس ۲: ۲۰ – ۲۱ “

من بیشتر از زیبایی ظاهری به زیبایی باطنی ام اهمیت می دهم زیرا جاودانی است

زیبایی شما نه در آرایش ظاهری، همچون گیسوان بافته و جواهرات و جامه های فاخر، بلکه در آن انسان باطنی باشد که آراسته به زیبایی ناپژمردنی روحی ملایم و آرام است، که در نظر خدا بس گرانبهاست. زیرا زنان مقدس اعصار گذشته که بر خدا امید داشتند، خود را بدین گونه می آراستند. ” اول پطرس ۳: ۳- ۵”

من در فروتنی به زمان های سرافرازی در خداوند، اعتماد دارم

پس خویشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمتن مناسب سرافرازتان سازد. همه نگرانی های خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست. ”  اول پطرس ۵: ۶- ۷ “

 می کوشم تا فرخواندگی و برگزیدگی خود را تثبیت کنم

پس ای برادران، هر چه بیش تر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیت نمایید، چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. زیرا این چنین، دخول به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد. ” دوم پطرس ۱: ۱۰ – ۱۱ “

محبت خدا در من به کمال رسیده است

هیچ کس هرگز خدا را ندیده است؛ اما اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است. ” رساله اول یوحنا ۴: ۱۲ “

من در مسیح بر دنیا غلبه یافته ام

زیرا هر که از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه می یابد و این است غلبه ای که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما. “رساله اول یوحنا ۵: ۴ “

من در مسیح بیدار هستم تا پاداش کامل را دریافت کنم

به هوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید.

 “رساله دوم یوحنا آیه ۸ “

من در زندگی شخصی و روحانی ام از نیکویی سرمشق می گیرم

ای عزیز، بدی را سرمشق خود مساز، بلکه از نیکویی سرمشق گیر؛ زیرا نیکو کردار از خداست، اما بدکردار خدا را ندیده است. ” رساله سوم یوحنا آیه ۱۱ “

من از زندگی نفسانی متنفر هستم زیرا به مسیح تعلق دارم

برخی را از آتش بیرون کشیده، نجات دهید؛ و برخی دیگر با ترس، رحمت نشان دهید. در عین حال، حتی از جامه های آلوده به شهوات نفسانی متنفر باشید. ” رساله یهودا ۱: ۲۳ “

من در مسیح، نام و هویت تازه ای دارم

آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. هر که غالب آید، به او از آن منای مخفی خواهم داد. هم به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازه ای حک شده است، نامی جز بر آن که دریافتش می کند، شناخته نیست. ” مکاشفه ۲: ۱۷ “

درهای رحمت و برکت خداوند را هیچ کس نمی تواند در زندگی ام ببندد

اعمال تو را می دانم . اینک دری گشوده پیش روی تو نهادم که هیچ کس آن را نمی تواند بست. می دانم که توانت ناچیز است، اما کلام مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. ” مکاشفه ۳: ۸ “

من با مسیح همسفره خواهم بود

هان بر در ایستاده می کویم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. ” مکاشفه ۳: ۲۰ “

یک روز هر اشکی از چشمانم پاک خواهد شد

زیرا که بره از مرکز تخت شبان آنان خواهد بود، و آنان را به چشمه های آب حیات رهنمون خواهد شد. و خدا هر قطره اشکی را از چشم آنان خواهد سترد. ” مکاشفه ۷: ۱۷  “

یک روز در زندگی ام همه چیز نو خواهد شد

سپس آن تخت نشین گفت: ” اینک همه چیز را نو می سازم. ” و گفت: ” اینها را بنویس زیرا این سخنان در خور اعتماد است و راست است. ” ” مکاشفه ۲۱: ۵ “

به عنوان پیام رسان خدا، ستاره ای درخشان در مسیح هستم

خردمندان چون روشنایی افلاک خواهند درخشید، و ۀنان که بسیاری را به پارسایی رهنمون می شوند همچون ستارگان خواهند بود، تا ابدالاباد. ” دانیال ۱۲: ۳ “

من هر روز مورد محبت بی پایان خداوند هستم

محبت های خداوند هرگز پایان نمی پذیرد، زیرا که رحمت های او بی زوال است؛ آنها هر بامداد تازه می شود؛ وفاداری تو عظیم است. ” مراثی ارمیا ۳: ۲۲- ۲۳ “

من در مسیح  از ترس هایم آزاد هستم

… وحشت از تو رخت برخواهد بست و نزدیکت نخواهد آمد. ” اشعیا ۵۴: ۱۴ “

من در طوفان های زندگی تنها نیستم

چون از آبها بگذری، با تو خواهم بود، و چون از نهرها عبور کنی، تو را فرو نخواهد گرفت. چون از میان آتش روی، نخواهی سوخت، و شعله هایش تو را نخواهد سوزانید. ” اشعیا ۴۳: ۲ “

من در مسیح شاهد هستم

…خداوند می فرماید: شما شاهدان من هستید، و من خدا هستم. ” اشعیا ۴۳: ۱۲ “

من به عدالت خدا ایمان دارم

نی خرد شده را نخواهد شکست، و فتیله کم سو را خاموش نخواهد کرد. او عدالت را در کمال امانت اجرا خواهد نمود؛ ” اشعیا ۴۲: ۳ “

در بیابان های زندگی ام ، نهرهای خدا جاری می شود

بر تلهای خشک نهرها جاری خواهم کرد، و در میان وادی ها چشمه ها روان خواهم ساخت. بیابان را به برکه آب بدل خواهم کرد، و خشکزار را به چشمه ساران. ” اشعیا ۴۱: ۱۸ “

من به محبوبم عیسی تعلق دارم

من از آن دلداده ام هستم و دلداده ام از ان من است. ” غزل غزلها ۵: ۳ “

 من فرزند زیبا و باارزش خداوند هستم

ای نازنین من، تو به تمامی زیبایی؛ در تو هیچ عیبی نیست. ” غزل غزلها ۴: ۷ “

من تسلیم زمان های خداوند هستم

برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان، وقتی: وقتی است برای زاده شدن و وقتی برای مردن؛ وقتی برای کاشتن  و وقتی برای برکندن آنچه کاشته شده؛ … ” جامعه ۳: ۱- ۲ “

با فروتنی، عزت را نصیب خود می سازم

غرور آدمی او را خوار می ساز، اما شخص افتاده دل عزت می یابد. ” امثال ۲۹: ۲۳ “

خداوند حاکم و داور من است و امیدم بر انسانها نیست

بسیاری جویای نظر لطف حاکمند، اما خداوند است که آدمیان را دادرسی می کند. ” امثال ۲۹: ۲۶ “

من پذیرای توبیخ و تادیب هستم زیرا از محبت سرچشمه می گیرد

آنکه با وجود توبیخ های بسیار سر خم نمی کند، ناگهان خواهد شکست و علاجی نخواهد بود.

 ” امثال ۲۹: ۱ “

من به ثروت زمینی وابسته نیستم، زیرا فانی است

از وضع گله ات نیک آگاه باش، از رمه هایت به دقت مراقبت کن؛ زیرا ثروت ابدی نیست، و نه حتی تاج و تخت، باقی از نسلی به نسل دیگر. ” امثال ۲۷: ۲۳- ۲۴ “

من در پی جلال ابدی و ماندگار خداوند هستم

عسل زیاد خوردن، نیکو نیست، در پی جلال خود بودن، جلال نیست. ” امثال ۲۵: ۲۷ “

مشورت دیگران،  ضعف من نیست بلکه قوت من است

با تدبیرهای نیکو می توان به جنگ رفت، و با مشاوران بسیار می توان پیروز شد. ” امثال ۲۴: ۶ “

 من فریاد بینوایان را می شنوم و از خدا اطاعت می کنم

هر آن کس گوش خود بر فریاد بینوا ببندد، خود نیز فریاد برخواهد آورد و کسی نخواهد شنید.

 ” امثال ۲۱: ۱۳ “

من دوست واقعی و وفادار هستم

دوست در همه حال محبت می کند، و برادر برای روز تنگی به دنیا آمده است. ” امثال ۱۷: ۱۷ “

من برای برکت زندگی ام در تلاش هستم

ثروت بادآورده آسان بر باد می رود، اما آنکه اندک اندک اندوزد، مالش افزون می شود. ” امثال ۱۳: ۱۱ “

 من در سخاوتمندی، زندگی ام را برکت می دهم

یکی می بخشد و دولتش افزون می گردد، دیگری دریغ می ورزد و محتاج می شود! شخص سخاوتمند فراوان خواهد داشت؛ آنکه سیراب می کند، خود نیز سیراب خواهد شد. ” امثال  ۱۱: ۲۴- ۲۵ “

خداوند را با دارایی ام حرمت می نهم.

خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همه محصول خویش؛ آنگاه انبارهایت به وفور نعمت پر خواهد شد و چرخشتهایت از شراب تازه لبریز خواهد گشت. ” امثال  ۳: ۹- ۱۰ “

 من خوشابحال هستم

خوشابحال مردمانی که نصیب آنها این است. خوشابحال مردمانی که یهوه خدای ایشان است.

 ” مزامیر ۱۴۴: ۱۵ “

من در وعده های خداوند، شادی می کنم

من در وعده تو شادی می کنم همچون کسی که غنیمت فراوان یافته باشد! ” مزامیر ۱۱۹: ۱۶۲ “

در مصیبت، وعده ی خداوند تسلای من است

کلام خود را به خادمت به یاد آور، که بدان امیدوارم ساختی. تسلای من در مصیبتم این است که وعده تو مرا زنده می گرداند. ” مزامیر ۱۱۹: ۴۹- ۵۰ “

با مدد کتابمقدس، پاک زندگی می کنم

چگونه مرد جوان راه خود را پاک نگاه می دارد؟ با نگاه داشتن کلام تو! ” مزامیر ۱۱۹: ۹ “

خدا یاور و رهاننده من است

و اما من، ستمدیده و نیازمندم؛ خدایا نزد من بشتاب! تو یاور و رهاننده منی؛ خداوندا، تاخیر مکن!

” مزمور ۷۰: ۵ “

من بر توانایی شخصی ام توکل ندارم

من بر کمان خویش توکل نمی دارم، و شمشیر من مرا پیروز نمی سازد؛ بلکه تویی که به ما بر دشمنان پیروزی بخشیده ای. ” مزمور ۴۴: ۶ – ۷ “

من با اعتماد به خداوند، می درخشم

آنان  که نگاهشان بر اوست، می درخشند؛ روی ایشان هرگز شرمسار نمی شود. ” مزمور ۳۴: ۵ “

خدا مخفیگاه من است

تو مخفیگاه من هستی؛ تو مرا از تنگی حفظ خواهی کرد، و با غریوهای رهایی احاطه ام خواهی نمود. سلاه

” مزمور ۳۲: ۷ “

من در احاطه محبت خداوند هستم

رنج های شریران بسیار است، اما هر کس را که بر خداوند توکل دارد محبت احاطه خواهد کرد.

” مزمور ۳۲: ۱۰ “

محبت خدا، مایه سرور من است

محبت تو مایه شادی و سرور من خواهد بود، زیرا که مصیبت مرا دیده ای و از تنگی های جانم نیک آگاهی. مرا به دست دشمن نسپردی بلکه پاهایم را در جای وسیع بر پا داشتی. ” مزمور ۳۱: ۷ – ۸ “

من به شادی پوشانده شده ام

تو شیون مرا به رقص بدل کردی؛ پلاس را از تنم به در آوردی و مرا به شادی پوشانیدی، تا همه وجودم تو را بسراید و خاموش نماند. ای یهوه خدای من، تو را جاودانه شکر خواهم گزارد. ” مزمور ۳۰: ۱۱- ۱۲ “

خداوند شبان من است

خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاههای سر سبز مرا می خواباند؛ نزد آبهای آرام بخش رهبری ام می کند.  ” مزمور ۲۳: ۱- ۲ “

ولی من زنده است

اما من می دانم که ولی من زنده است و در آخر بر زمین خواهد ایستاد. ” ایوب ۱۹: ۲۵ “

من نهال نو در خداوند هستم

زیرا درخت را امیدی هست، که اگر بریده شود باز خواهد رویید، و جوانه هایش از میان نخواهد رفت؛ اگر چه ریشه اش در زمین کهنه شود، و تنه آن در خاک بمیرد، از بوی آب جوانه خواهد زد، و چون نهالی نو، شاخه ها خواهد داد. ” ایوب ۱۴: ۷- ۹ “

من در مسیح، امنیت دارم

احساس امنیت خواهی کرد زیرا که امید داری؛ به اطراف خواهی نگریست، و در امنیت خواهی آرمید. خواهی آرمید و کسی هراسانت نخواهد ساخت. ” ایوب ۱۱: ۱۸ – ۱۹ “

سرانجامِ من عظیم خواهد بود

و اگر پاک و درستکار باشی، او نیز به یقین برای تو بیدار خواهد شد، و تو را به جایگاه برحقت باز خواهد گردانید؛ اگر چه آغازت حقیر بود، سرانجامت بس عظیم خواهد شد. ” ایوب ۸: ۶ – ۷ “

من در احکام خدا تامل می کنم

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تامل کن تا مطابق هر آنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی ، یهوه خدایت با تو خواهد بود.

 ” یوشع ۱: ۸ – ۹ ” امید است که مطالعه این حقایق از کلام حیات بخش خداوند، ما را یاری رساند که بهتر به هویت حقیقی خود در عیسی مسیح پی ببریم. بدانیم که هویت ما چیست؟ خدای ما کیست؟ چگونه در این هویت و حقایق باید به حیات خود ادامه دهیم . بیایید تصمیم بگیریم که گوش خود را به صدای محکوم کننده دنیا ببندیم و از کلام خدا و قلب خدا در مورد خودمان بشنویم و در آزادی و آزادگی زندگی نمائیم. ما فرزندان خدا هستیم و می توانیم خودمان و دنیا را با قدرت الهی تغییر دهیم.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *