پنجاه آيه کتابمقدس در مورد ایمان

مه 11, 2022مقالات

ایمان، اساسی ترین و مهم ترین اصول بنیادی زندگی یک مسیحی است. شروع زندگی یک مسیحی با ایمان به عیسی مسیح است. آنچه که ما به آن یقین و باور داریم، نقش بسیار مهمی را در زندگی ما ایفا می کند و این قدرت را دارد که تمام ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار بدهد. بیایید تا آیاتی را از کلام خدا در باب ایمان مطالعه کنیم که سبب رشد و استحکام ما در ایمان مسیحی می گردد. کلام خدا می فرماید:

۱. زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست. اَفِسسیان ۲:۸

۲. ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی‌بینیم. عبرانیان ۱۱:۱

۳. به ایمان درمی‌یابیم که کائنات به وسیلۀ کلام خدا شکل گرفت، بدان‌گونه که آنچه دیده می‌شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. عبرانیان ۱۱:۳

۴. و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می‌شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد. عبرانیان ۱۱:۶

۵. «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. یوحنا ۳:۱۶

۶. عیسی در پاسخ به آنان گفت: “آمین، به شما می‌گویم، اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها می‌توانید آنچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید، بلکه هر گاه به این کوه بگویید از جا کنده شده، به دریا افکنده شو،چنین خواهد شد.” مَتّی ۲۱:۲۱

۷. می‌دانیم که انسان نه با اعمال شریعت، بلکه با ایمان به عیسی مسیح پارسا شمرده می‌شود. پس ما خود نیز به مسیحْ عیسی ایمان آوردیم تا با ایمان به مسیح پارسا شمرده شویم و نه با اعمال شریعت، زیرا هیچ بشری از راه انجام اعمال شریعت پارسا شمرده نمی‌شود. غلاطیان ۲:۱۶

۸. پاسخ داد: از آن رو که ایمانتان کم است. آمین، به شما می‌گویم، اگر ایمانی به کوچکی دانۀ خردل داشته باشید، می‌توانید به این کوه بگویید ”از اینجا به آنجا منتقل شو“ و منتقل خواهد شد و هیچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود. مَتّی ۱۷:۲۰

۹. زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوتۀ آزمایشها، پایداری به بار می‌آورد. یعقوب ۱:۳

۱۰. پس ایمان به تنهایی و بدون عمل، مرده است. یعقوب ۲:۱۷

۱۱. پس ایمان از شنیدنِ پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدنِ پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می‌شود. رومیان ۱۰:۱۷

۱۲. پس به شما می‌گویم، هرآنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که آن را یافته‌اید، و از آنِ شما خواهد بود. مَرقُس ۱۱:۲۴

۱۳. امّا با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد، چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می‌شود. یعقوب ۱:۶

۱۴. آمین، به شما می‌گویم، اگر کسی به این کوه بگوید، ”از جا کنده شده، به دریا افکنده شو،“ و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه می‌گوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد. مَرقُس ۱۱:۲

۱۵. زیرا با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار. دوم قرنتیان ۵:۷

۱۶. تا اصالت ایمانتان در بوتۀ آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و تجلیل و اکرام بینجامد، همان ایمان که بس گرانبهاتر از طلاست که هرچند فانی است، به وسیلۀ آتش آزموده می‌شود. اول پطرس ۱:۷

۱۷. به سبب ایمان بود که دربارۀ پیشینیان به نیکویی شهادت داده شد. عبرانیان ۱۱:۲

۱۸. اگر ایمان داشته باشید، هرآنچه در دعا درخواست کنید، خواهید یافت. مَتّی ۲۱:۲۲

۱۹. عیسی پاسخ داد: «به خدا ایمان داشته باشید. مَرقُس ۱۱:۲۲

۲۰. شما گرچه او را ندیده‌اید، دوستش می‌دارید؛ و گرچه اکنون او را نمی‌بینید، به وی ایمان دارید و از شادمانی وصف‌ناپذیر و پرجلال آکنده‌اید، اول پطرس ۱:۸

۲۱. امّا او به وعدۀ خدا از بی‌ایمانی شک نکرد، بلکه در ایمانْ استوار شده، خدا را تجلیل نمود. رومیان ۴:۲۰

۲۲. آری، همان‌گونه که بدن بدون روح مرده است، ایمان نیز بدون عمل مرده است. یعقوب ۲:۲۶

۲۳. به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد، اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث می‌یافت؛ و هرچند نمی‌دانست کجا می‌رود، روانه شد. عبرانیان ۱۱:۸

۲۴. به ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا دربارۀ اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خداترسی به‌جدّ گرفت و برای نجات خانوادۀ خویش کشتی ساخت. او به ایمانِ خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است. عبرانیان ۱۱:۷

۲۵. به ایمان بود که خَنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و دیگر یافت نشد، چون خدا او را برگرفت. زیرا پیش از برگرفته شدن، دربارۀ او شهادت داده شد که خدا را خشنود ساخته است. عبرانیان ۱۱:۵

۲۶. برادرانِ من، چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد، امّا عمل نداشته باشد؟ آیا چنین ایمانی می‌تواند او را نجات بخشد؟ یعقوب ۲:۱۴

۲۷. اینان همه در ایمان درگذشتند، در حالی که وعده‌ها را هنوز نیافته بودند، بلکه فقط آنها را از دور دیده و خوشامد گفته بودند. ایشان تصدیق کردند که بر زمین، بیگانه و غریبند. عبرانیان ۱۱:۱۳

۲۸. که به ایمان، ممالک را فتح کردند، عدالت را برقرار نمودند، و وعده‌ها را به چنگ آوردند؛ دهان شیران را بستند، عبرانیان ۱۱:۳۳

۲۹. اینان همه به سبب ایمانشان به نیکویی یاد شدند. با این حال، هیچ‌یک آنچه را که بدیشان وعده داده شده بود، نیافتند. عبرانیان ۱۱:۳۹

۳۰. و حال، این سه چیز باقی می‌ماند: ایمان، امید و محبت. امّا بزرگترینشان محبت است. اول قرنتیان ۱۳:۱۳

۳۱. عیسی گفت: «اگر می‌توانی؟ برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است.» مَرقُس ۹:۲۳

۳۲. به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد، با اینکه سارا نازا و خود او نیز سالخورده بود؛ چرا که وعده‌دهنده را امین شمرد. عبرانیان ۱۱:۱۱

۳۳. به ایمان بود که هابیل قربانی‌ای نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد، و به سبب همین ایمان دربارۀ او شهادت داده شد که پارساست، زیرا خدا دربارۀ هدایای او به نیکویی شهادت داد. به همین سبب، هرچند چشم از جهان فرو بسته، هنوز سخن می‌گوید. عبرانیان ۱۱:۴

۳۴. به ایمان بود که در سرزمین موعود، همچون بیگانه‌ای در دیار غریب خانه به دوش گردید و همانند اسحاق و یعقوب که با او وارث همان وعده بودند، در خیمه‌ها ساکن شد. عبرانیان ۱۱:۹

۳۵.افزون بر این همه، سپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، همۀ تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید. اَفِسسیان ۶:۱۶

۳۶. پس چون از راه ایمانْ پارسا شمرده شده‌ایم، به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. رومیان ۵:۱

۳۷. حال کسی ممکن است بگوید: «تو ایمان داری و من هم اعمال دارم!» اما تو ایمانت را بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود. یعقوب ۲:۱۸

۳۸. زیرا در انجیل، آن پارسایی که از خداست به ظهور می‌رسد، که از آغاز تا به انجام بر پایۀ ایمان است. چنانکه نوشته شده است: «پارسا به ایمان زیست خواهد کرد.» رومیان ۱:۱۷

۳۹. ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته‌ایم که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می‌کنیم. رومیان ۵:۲

۴۰. به ایمان بود که او بی‌آنکه از خشم پادشاه بهراسد مصر را ترک گفت، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. عبرانیان ۱۱:۲۷

۴۱. زیرا در دل است که شخص ایمان می‌آورد و پارسا شمرده می‌شود، و با زبان است که اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد. رومیان ۱۰:۱۰

۴۲. به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد، نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. عبرانیان ۱۱:۲۴

۴۳. در او ریشه گیرید و بنا شوید، و همان‌گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید. کولُسیان ۲:۷

۴۴. می‌بینی که ایمان و اعمال او با هم عمل می‌کردند، و ایمان او با اعمالش کامل شد. یعقوب ۲:۲۲

۴۵. سپس عیسی چشمانشان را لمس کرد و گفت: «بنا ‌بر ایمانتان برایتان انجام شود. مَتّی ۹:۲۹

۴۶. به ایمان بود که قوم از میان دریای سرخ همچون زمینی خشک گذشتند؛ امّا چون مصریان کوشیدند همان کار را انجام دهند، غرق شدند. عبرانیان ۱۱:۲۹

۴۷. به ایمان بود که دیوارهای اَریحا پس از اینکه قوم هفت روز دور آن گشتند، فرو ریخت. عبرانیان ۱۱:۳۰

۴۸. به ایمان بود که راحابِ فاحشه همراه با نامطیعان کشته نشد، زیرا جاسوسان را به‌سلامت پذیرا گردید. عبرانیان ۱۱:۳۱

۴۹. به ایمان بود که یوسف چون به پایان عمر خود نزدیک شد، از خروج بنی‌اسرائیل سخن گفت و دربارۀ استخوانهای خود دستورهایی داد. عبرانیان ۱۱:۲۲

۵۰. در نبرد نیکوی ایمان پیکار کن و به دست آور آن حیات جاویدان را که بدان فرا خوانده شدی، آن هنگام که در برابر شهود بسیار، اعتراف نیکو را کردی. اول تیموتائوس ۶:۱۲

ایمان و باورمان را در زندگی جامه عمل بپوشانیم. زمانیکه به عنوان یک مسیحی معترف هستیم، به عیسی مسیح ایمان داریم، باید دیگران بتوانند عیسی را در ما ببینند. ایمان باید محرک ما در زندگی مسیحی باشد تا به سوی رشد و کمال حرکت کنیم. ایمان باید سبب شناخت عمیق تر عیسی مسیح گردد و تاثیر شگرفی را بر زندگی ما بگذارد. باشد که نه فقط ایمان خود را اعلام کنیم بلکه ایمان خود را زندگی کنیم.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *