۱۰۰ آیه تشویق کننده کتابمقدس که شما را تحت تاثیر قرار می دهد 

مه 19, 2022مقالات

اگر دنیا ما را محکوم می کند، خدا ما را بر می افرازد. اگر دنیا و شریر به ضد ما عمل می کنند، خداوند تا ابد طرفدار ما می باشد. زمان هایی که شریر در گوش ما نجوا می کند که خلقت ما بیهوده است، خدا ما را تشویق می کند و هدف از خلق ما را برایمان یادآور می شود. در زمان هایی دلسرد و ناامید می شویم با خواندن و یادآوری آیات کتابمقدس می توانیم با قدرت الهی به زندگی ادامه دهیم زیرا در کلام خدا قدرت است.کلام خداوند اینگونه می فرماید 

1. قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد. فیلیپیان ۴:۱۳  

2. ضعیفان را قوّت می‌بخشد، و ناتوانان را نیروی بیشتر عطا می‌کند. اِشعیا ۴۰:۲۹  

3. امّا مرا گفت: «فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می‌رسدپس با شادیِ هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. دوم قرنتیان ۱۲:۹ 

 4. از همین رو، در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکلات، به‌خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم. دوم قرنتیان ۱۲:۱۰  

5. پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود. اِشعیا ۴۱:۱۰ 

 6. قوی و دلیر باشید و از آنان ترس و واهمه مدارید، زیرا یهوه خدایتان اوست که همراه شما می‌رود و شما را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کردتثنیه ۳۱:۶ 

 7. تن و دل من ممکن است زائل شود، اما خداست صخرۀ دلم و نصیبم، تا ابد. مزمور ۷۳:۲۶  

8. خدا دژ استوار من است، و راهم را کامل می‌گرداند. دوم سموئیل ۲۲:۳۳ 

 9. خداوند نیرو و سپر من است؛ دلم بر او توکل دارد، و مدد یافته‌ام. قلبم آکنده از شادی است و با سرود، او را سپاس می‌گویم. مزمور ۲۸:۷ 

 10. آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود.» یوشع ۱:۹  

11. خدا پناه و قوّت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. مزمور ۴۶:۱  

12. برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار؛ آری، منتظر خداوند باش! مزمور ۲۷:۱۴  

13. پس از اندک زمانی زحمت، خدای همۀ فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است، خودْ شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. اول پطرس ۵:۱۰ 

 14. اینک خداست نجات من؛ بر او توکل کرده، نخواهم ترسید. زیرا خداوند یهوه قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است!» اِشعیا ۱۲:۲  

15. زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است. دوم تیموتائوس ۱:۷  

16. خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟ مزمور ۲۷:۱  

 17. پس اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شرّ شما را یارای ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه چیز، بایستید. اَفِسسیان ۶:۱۳ 

 18. هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی‌دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می‌سازد تا تاب تحملش را داشته باشید. اول قرنتیان ۱۰:۱۳  

19. و بردباری، شخصیت را می‌سازد، و شخصیت سبب امید می‌گردد؛  رومیان ۵:۴ 

 20. امّا خداوند امین است؛ او شما را نیرو می‌بخشد و از آن شریر حفظ می‌کند. دوم تسالونیکیان ۳:۳

 21. آزار می‌بینیم، امّا وانهاده نشده‌ایم؛ بر زمین افکنده شده‌ایم، امّا از پا درنیامده‌ایم. دوم قرنتیان ۴:۹  

22. ما از هر سو در فشاریم، امّا خُرد نشده‌ایم؛ متحیّریم، امّا نومید نیستیم؛ دوم قرنتیان ۴:۸ 

 23. خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است. مزمور ۱۱۸:۱۴  

24. خداوند را همواره پیش روی خود می‌دارم. چون بر دست راست من است، جنبش نخواهم خورد. مزمور ۱۶:۸ 

 25. به یاری تو بر سپاهیان یورش می‌برم؛ و با خدایم از دیوارها برمی‌جهم.  مزمور ۱۸:۲۹  

26. همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست. اول پطرس ۵:۷  

27. «بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. مَتّی ۱۱:۲۸ 

 28. و این امید به سرافکندگی ما نمی‌انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح‌القدس که به ما بخشیده شد، در دلهای ما ریخته شده است. رومیان ۵:۵  

29. امّا بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. یعقوب ۱:۴  

30. تا به ابد بر خداوند توکل کنید، زیرا که خداوند یهوه، صخرۀ جاودانی است. اِشعیا ۲۶:۴ 

 31. تا به ابد بر خداوند توکل کنید، زیرا که خداوند یهوه، صخرۀ جاودانی است. اِشعیا ۲۶:۴  

32. امّا خداوند امین است؛ او شما را نیرو می‌بخشد و از آن شریر حفظ می‌کند. ۲تسالونیکیان ۳:۳

 33. . جان مرا تازه می‌سازد، و به‌خاطر نام خویش، به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. مزمور ۲۳:۳  

34. و اما خدا، راه او کامل است؛ کلام خداوند خالص است. او کسانی را که بدو پناه می‌برند جملگی سپر است.  مزمور ۱۸:۳۰  

35. حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوّت قلبم می‌بخشندمزمور ۲۳:۴  

36. خداوند برای شما خواهد جنگید؛ شما فقط آرام باشید. خروج ۱۴:۱۴ 

 37. زیرا من که یهوه، خدای تو هستم، دست راست تو را می‌گیرم، و به تو می‌گویم، «مترس، من تو را یاری خواهم داد.»  اِشعیا ۴۱:۱۳  

38. نگرانی خود را به خداوند بسپار، که او تکیه‌گاه تو خواهد بود؛ او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند. مزمور ۵۵:۲۲ 

 39. یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. فیلیپیان ۱:۶  

40. او آرزوی ترسندگان خود را برمی‌آورد؛ و فریاد کمکشان را شنیده، نجاتشان می‌بخشد. مزمور ۱۴۵:۱۹ 

41. به خدا نزدیک شوید، که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را پاک کنید، و ای دو دلان، دلهای خود را طاهر سازید. یعقوب ۴:۸  

42. برای رسیدن به خط پایان می‌کوشم، تا جایزه‌ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیحْ عیسی به بالا فرا خوانده است. فیلیپیان ۳:۱۴ 

 43. فرشتۀ خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند، و آنان را می‌رهاند. مزمور ۳۴:۷ 

 44. او یگانه صخره و نجات من است؛ و دژ بلند من، پس جنبش نخواهم خورد. مزمور ۶۲:۶ 

 45. با تدبیرهای نیکو می‌توان به جنگ رفت، و با مشاوران بسیار می‌توان پیروز شد. امثال ۲۴:۶  

46. آنان که نگاهشان بر اوست، می‌درخشند؛ روی ایشان هرگز شرمسار نمی‌شود. مزمور ۳۴:۵ 

 47. زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، کولُسیان ۱:۱۳  

48. در من بمانید، و من نیز در شما می‌مانم. چنانکه شاخه نمی‌تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمی‌توانید میوه آورید اگر در من نمانید. یوحنا ۱۵:۴ 

 49. هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود کارگر نخواهد افتاد، و هر زبانی را که در محاکمه بر ضد تو برخیزد، تکذیب خواهی کرد. این است میراث خادمان خداوند، و دفاع من از حقانیت ایشان؛» این است فرمودۀ خداوند. اِشعیا ۵۴:۱۷ 

 50. عیسی بدیشان چشم دوخت و گفت: «برای انسان ناممکن است، امّا برای خدا چنین نیست؛ زیرا همه چیز برای خدا ممکن است.» مَرقُس ۱۰:۲۷  

51.عیسی بدیشان چشم دوخت و گفت: «برای انسان ناممکن است، امّا برای خدا چنین نیست؛ زیرا همه چیز برای خدا ممکن است.»  مَرقُس ۱۰:۲۷  

52. شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته‌اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. اول یوحنا ۴:۴  

53.برادران، گمان نمی‌کنم هنوز آن را به دست آورده باشم؛ امّا یک کار می‌کنم، و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می‌سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده، فیلیپیان ۳:۱۳  

54. و اما من بر تو، ای خداوند، توکل می‌دارم؛ و می‌گویم: «خدای من تو هستی.» مزمور ۳۱:۱۴  

55. من آرمیده، به خواب رفتم، و باز بیدار شدم، زیرا خداوند نگاهم می‌دارد. مزمور ۳:۵  

56. نام خداوند برج مستحکم است، که پارسا به درون آن می‌دود و در بلندی ایمن می‌ماند. امثال ۱۸:۱۰  

57. بر خداست نجات و عزت من؛ صخرۀ نیرومند و پناه من در خداست. مزمور ۶۲:۷ 

 58. پس چون کاهن اعظمی والامقام داریم که از آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم.  عبرانیان ۴:۱۴  

59. باشد که صداقت و درستی، مرا پاس دارند، زیرا که منتظر تو هستم! مزمور ۲۵:۲۱ 

 60. تو مخفیگاه من هستی؛ تو مرا از تنگی حفظ خواهی کرد، و با غریو رهایی احاطه‌ام خواهی نمود. سِلاه  مزمور ۷: ۳۲

 61. «اما مبارک است آن که بر خداوند توکل کند، و اعتمادش بر او باشد. اِرمیا ۱۷:۷  

62. و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد.یوحنا ۱۴:۱۶  

63. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده‌دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. مَتّی ۱۱:۲۹  

64. تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛ در حضور تو کمال شادی است، و به دست راست تو لذتها تا ابدالآباد! مزمور ۱۶:۱۱  

65. آنگاه که ترسان شوم، بر تو توکل خواهم کرد. مزمور ۵۶:۳  

66. «بخواهید، که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید یافت؛ بکوبید، که در به رویتان گشوده خواهد شد.مَتّی ۷:۷   

67. آنگاه نور تو همچون فجر طلوع خواهد کرد، و صحت تو به‌زودی خواهد رویید؛ پارسایی‌ات پیشاپیش تو خواهد خرامید، و جلال خداوند از پشت نگاهبان تو خواهد بود. اِشعیا ۵۸:۸  

68. محبتهای خداوند هرگز پایان نمی‌پذیرد، زیرا که رحمتهای او بی‌زوال است؛ مراثی اِرمیا ۳:۲۲  

69. آری، بر خدا توکل خواهم کرد، بر خدایی که کلامش را می‌ستایم. و ترسان نخواهم شد؛ انسان خاکی به من چه تواند کرد؟ مزمور ۵۶:۴  

70. راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد. مزمور ۵ : ۳۷

 71. خوشا به حال آن که در آزمایشها پایداری نشان می‌دهد، زیرا چون از بوتۀ آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است. یعقوب ۱:۱۲ 

 72. خداوند را جُستم، و مرا اجابت کرد؛ او مرا از همۀ ترسهایم رهانید. مزمور ۳۴:۴  

73. ترس از انسان دام می‌شود، اما آن که بر خداوند توکل کند، ایمن می‌ماند. امثال ۲۹:۲۵  

74. متبارک باد خداوندگار، خدای نجات ما که هر روزه متحمل بارهای ما می‌شود. سِلاه مزمور ۶۸:۱۹  

75. برای خداوند خواهم سرایید، زیرا مرا سزای نیکو داده است. مزمور ۱۳:۶ 

 76. هرچند بیفتد، نقشِ بر زمین نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می‌گیرد. مزمور ۳۷:۲۴  

77. شیران ژیان، محتاج و گرسنه می‌شوند، اما جویندگان خداوند هیچ چیزِ نیکو کم نخواهند داشت. مزمور ۳۴:۱۰  

78. اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت. مزمور ۲۷:۱۰ 

 79. به دلهای هراسان بگویید: «قوی باشید و مهراسید! هان خدای شما می‌آید؛ او با انتقام و مکافات الهی می‌آید؛ او خود می‌آید تا شما را نجات دهد.» اِشعیا ۳۵:۴  

80. زیرا یهوهْ خدا آفتاب و سپر است؛ یهوه لطف می‌کند و عزّت می‌بخشد. او هیچ چیز نیکو را دریغ نمی‌دارد، از آنان که در راستی گام برمی‌دارند. مزمور ۸۴:۱۱ 

81. زمانهای من در دستان توست؛ مرا از چنگ دشمنان و آزاردهندگانم برهان. مزمور ۳۱:۱۵  

82. در سایۀ بالهایت شادمانه می‌سرایم، زیرا تو یاور من بوده‌ای. مزمور ۶۳:۷  

83. خداوند برای ستمدیدگان قلعۀ بلند است، قلعۀ بلند در زمانهای تنگی. مزمور ۹:۹  

84. زیرا من یهوه خدای تو هستم، قدوس اسرائیل، نجات‌دهندۀ تو. مصر را فدیۀ تو می‌سازم، و کوش و سِبا را به جای تو می‌دهم. اِشعیا ۴۳:۳   

85. خداوند نیکوست؛ پناهگاه است او به روز تنگی؛ او آنان را که در وی پناه می‌جویند، می‌شناسد ناحوم ۱:۷ 

 86. از هزاران هزار نخواهم ترسید که از هر سو بر من صف آراسته‌اند. مزمور ۳:۶ 

 87. عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است. عبرانیان ۱۳:۸ 

 88. اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به شما ضرر رساند؟ اول پطرس ۳:۱۳  

89. دل ما در او شادی می‌کند، زیرا بر نام قدوس او توکل داریم. مزمور ۳۳:۲۱  

90. زیرا خداوند، مایۀ اطمینان تو خواهد بود و او پایت را از دام نگاه خواهد داشت. امثال ۳:۲۶ 

91. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. مَتّی ۵:۶  

92. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. مَتّی ۵:۴  

93. خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. مَتّی ۵:۸  

94. زیرا در مسیحْ عیسی، قانونِ روحِ حیاتْ مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛ رومیان ۸:۲  

95. زیرا تو، خداوندا، پارسایان را برکت می‌دهی و آنان را با لطف خود چون سپر احاطه می‌کنی. مزمور ۵:۱۲  

96. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آنِ ایشان است. مَتّی ۵:۱۰ 

 97. خوشا به حال صلح‌جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. مَتّی ۵:۹ 

 98. اگر لشگری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم داشت. مزمور ۲۷:۳  

99. هان، اکنون من کاری تازه می‌کنم: هم‌اکنون در حال پدید آمدن است؛ آیا آن را تشخیص نمی‌دهید؟ من در بیابان راهی پدید می‌آورم، و در بَرَهوتْ نهرها جاری می‌سازم. اِشعیا ۴۳:۱۹  

100. خداوند نزدیک است به همۀ آنان که او را می‌خوانند؛ به آنان که او را صادقانه می‌خوانند. مزمور ۱۴۵:۱۸

 ای کلیسا امروز در میان صداهای بسیار که در دنیا وجود دارد به صدای دلنشین و کلام حیات بخش خدا گوش بسپار. زیرا دنیا دروغ می گوید اما خدا حقیقت را بیان می کند. اعلام می کنیم که پایان انتظار ما در مسیح خجالت نیست بلکه سرافرازی است. امروز ضعیف نیستیم، در مسیح توانا هستیم.بلی ای خداوندا حقیقت کلام تو را پذیرفته و در زندگی هایمان به کار خواهیم برد زیرا تنها کلام تو ما را احیا کرده و قوت تازه می بخشد.دنیا برای ویرانی زندگی ما در تلاش است اما در دریای طوفانی زندگی، تو در قایق ماهستی و ما را دلگرم می سازی. 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *