۵۰ آيه کوتاه کتاب مقدسی برای قدرت

ژوئن 16, 2022مقالات

در طول سفر روحانی که ما مسیحیان در آن قدم برمیداریم، مواقعی وجود دارد که در حال گذر از چالش های زندگی هستیم و نیاز داریم كه در خداوند قدرت بیابیم. اما چگونه به این قوت، قدرت و توان دسترسی پیدا کنیم؟ چگونه میتوانیم در سختترین لحظات زندگی قوى باشیم؟

خداوند همه ابزار فیض را به ما عطا كرده است، تا به ما کمک کند این منابع را بدست آوریم. یکی از این ابزار دعا کردن است. دعا بیانگردرک نیاز ما به خدا است، اعترافی است که میگوید: من به تنهایی نمیتوانم با این مشکل روبرو شوم، به فیض و قوت تو بسیار نیازمند هستم. و این یکی از زیباترین تجربیات این سفر روحانی است، که درک و اعلام میکنیم که چه اندازه به فیض خدا وابسته هستیم. و قوت ما از جانب اوست.

قدم بعدی کلام خداست، که وسیله این فیض است. ما باید خود را نه در سیل افکار این دنیا، بلکه در خواندن کتاب مقدس غوطه ور سازیم. زیرا ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا حاصل میشود. با ایمان است که ما به نیرو، قدرت و توانی تازه دسترسی پیدا میکنیم. خدا این قوت را به ما داده است، فقط لازم است وعدههای او را بخوانیم، بدانیم و به آنها ایمان داشته باشیم، تا در شرایط سخت به ما توان و قدرت مقابله و گذر را بدهند؛ که در هنگام هجوم قدرتمندترین ضربهها نیز، احساس ضعف یا شکست نداشته باشیم. بلکه قادر باشیم با همه قلب اعلام کنیم: "قدرت هر چیز را دارم، در او که مرا نیرو میبخشد."

بیاییم با هم در این حقایق مقدس از کلام خدا تعمق کنیم.

1.«خدا پناه و قوّت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت میشود.» مزمور ۴۶ : ۱

2.«آنگاه نِحِمیا بدیشان گفت: «بروید و خوراکهای لذیذ بخورید و شربتها بنوشید و سهمها برای آنان که چیزی مهیا نکردهاند بفرستید،چراکه امروز برای خداوندگار ما مقدس است. اندوهگین مباشید، زیرا شادی خداوند، قوّت شماست.» نحمیا ۸ : ۱۰

 3.«  پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالت خویش از تو حمایت خواهم نمود.» اشعیاء ۴۱ : ۱۰

4.«اینک خداست نجات من؛ بر او توکل کرده، نخواهم ترسید. زیرا خداوند یهوه قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است» اشعیاء ۱۲ : ۲

5.«تن و دل من ممکن است زائل شود، اما خداست صخرۀ دلم و نصیبم، تا ابد » مزمور ۷۳ : ۲۶

6.«قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد .» فیلیپیان ۴ : ۱۳

7.«او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اوّل سپری شد.»مکاشفه ۲۱ : ۴

8.«خداوند نزدیک شکسته دلان است و کوفته شدگانِ در روح را نجات میبخشد.» مزمور ۳۴ : ۱۸

9.«خوشا به حال فقیرانِ در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.»مَتّی 5:3
10.«آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود« یوشع ۱ : ۹

11.«از همین رو، در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکلات، بهخاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم» دوم قرنتیان ۱۲ : ۱۰ 

12.«باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید.» افسسیان ۶ : ۱۰

13.«خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟» مزمور ۲۷ : ۱

14.«عیسی بدیشان چشم دوخت و گفت: «این برای انسان ناممکن است، امّا برای خدا همه چیز ممکن است.»» متی ۱۹ : ۲۶

15.«اینک خداست نجات من؛ بر او توکل کرده، نخواهم ترسید. زیرا خداوند یهوه قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است.» اشعیاء ۱۲ : ۲

16.« آمین، به شما میگویم، اگر کسی به این کوه بگوید، ”از جا کنده شده، به دریا افکنده شو،“ و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه میگوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد.» مرقس ۱۱ : ۲۳

17.«پس به شما میگویم، هرآنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که آن را یافتهاید، و از آنِ شما خواهد بود.» مرقس ۱۱ : ۲۴

18.«در روز تنگی خود تو را میخوانم، زیرا که مرا مستجاب میکنی.» مزمور ۸۶ : ۷

19.«بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.» مَتّی ۱۱ :‌۲۸
20.«بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است.» فیلیپیان ۴ : ۵

21.«برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.» فیلیپیان ۴ : ۶

22.«بدینگونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.» فیلیپیان ۴ :‌۷

23.«آنچه از من آموخته و پذیرفتهاید و هرآنچه از من شنیده و یا در من دیدهاید، همان را به عمل آورید، که خدای آرامش با شما خواهد بود.» فیلپیان ۴ : ۹
24.«قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد.» فیلیپیان ۴ : ۱۳

25.«برای شما آرامش به جا میگذارم؛ آرامش خود را به شما میدهم. آنچه من به شما میدهم، نه چنان است که جهان به شما میدهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.» یوحنا ۱۴ :‌۲۷

26.«میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شدهاند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است.» رومیان ۸ :‌۲۸

27.«صبحگاهان از محبت خود مرا بشنوان، زیرا که بر تو توکل دارم. راهی را که باید بروم به من بیاموز، زیرا که نزد تو جان خود را برمیافرازم.» مزمور ۱۴۳ :‌۸

28.«حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوّت قلبم میبخشند.» مزمور ۲۳ : ۴

29.«خداوند حافظ توست! خداوند به دست راستت سایۀ توست!» مزمور ۱۲۱ : ۵
30.«آفتاب در روز به تو آزار نخواهد رسانید؛ و نه ماهتاب در شب.» مزمور ۱۲۱ : ۶
31.«خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد؛ او حافظ جان تو خواهد بود!» مزمور ۱۲۱ :‌۷

32.«خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت، از اکنون و تا به ابد!»مزمور ۱۲۱ :‌۸

33.«دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید.» مزمور ۱۴ :‌۱

34.«باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید.» افسسیان ۶ : ۱۰

35.«امّا مرا گفت: «فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد.» پس با شادیِ هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود.» دوم قرنتیان ۱۲ :‌۹

36.«زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش میسازد، در شما پدید میآورد.» فیلیپیان ۲ :‌۱۳

37.« زیرا از انجیل سرافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد، نخست یهود و سپس یونانی.» رومیان ۱ :‌۱۶
38.«اینک خدای امید، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روحالقدس، سرشار از امید باشید.» رومیان ۱۵ : ۱۳

39.پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعایِ شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل میکند.» یعقوب ۵ : ۱۶

40.«امّا چون روح القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامِرِه و تا دورترین نقاط جهان.» اعمال ۱ :‌۸

4۱.«زیرا پادشاهی خدا به حرف نیست، بلکه در قدرت است.» اول قرنتیان ۴ :۲۰

42. « و از قدرت بینهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عملِ نیروی مقتدر خداست.» افسسیان ۱ :‌۱۹

4۳.«خدا یک بار گفته است و من دو بار شنیدهام که: قدرت از آن خداست.» مزمور ۶۲ :۱۱

4۴.«مرد حکیم را نیرویی عظیم است، و مرد دانا قدرت را میافزاید؛.» امثال ۲۴ :۵

4۵.«زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است.» کولسیان ۱ :۱۳

46. « زیرا هرچند در ضعف بر صلیب شد، امّا به قدرت خدا زیست میکند. به همینسان، ما نیز در او ضعیفیم، امّا با او در قبال شما به قدرت خدا زیست خواهیم کرد.» دوم قرنتیان ۱۳ :‌۴

47.«اما من در وصف قدرت تو میسرایم؛ صبحگاهان در وصف محبت تو شادمانه میسرایم؛ زیرا تو قلعۀ بلند منی، و پناهگاه من در روز تنگی.» مزمور ۵۹ : ۱۶

48.«اینک شما را اقتدار میبخشم که ماران و عقربها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید، و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید.» لوقا ۱۰ :‌۱۹

49.« و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او برخیزانیده شدید.» کولسیان ۲ : ۱۲

50.«  پطرس ۱ : ۵و شما نیز به قدرت خدا و به واسطۀ ایمان، محفوظ هستید برای نجاتی که از هماکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور رسد؛» ۱

امیدواریم و دعای ما این است که در این آیات تمرکز و تامل کنید، تا قدرتی را که خداوند به شما وعده داده است بیابید. و فراموش نکنید که کتاب مقدس تنها یک کتاب نیست، بلکه کلام خداست برای ما. این کتاب همچون نامهای عاشقانه برای ما نوشته شده است، که عیسی خداوند آن را به خوراک روح تشبیه کرد. پس اجازه دهیم در تار و پود وجود ما نقش ببندد و ضعفهای ما را هر روزه به قدرت مبدل سازد.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *