«فرزند و خانواده مسیحی» بخش اول

«فرزند و خانواده مسیحی» بخش اول

«کودک را در راهی که باید برود، تربیت نما و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد.» امثال ۶:۲۲ در دنیای خداناباورانِ قدیم، با توجه به ساختار قانون طبیعی، عشق و احترام با اقتدار و ترس جایگزین شده بود. رویه قضایی روم نیز در دوره‌ای، برای قدرت پدری تا حد مالکیت پیش رفته...