در انجیل متی ۱۳:۱۶-۱۸ پنج نوع رابطه را می‌بینیم که ارتباط مسیح با کلیسا یا همان جمع ایمانداران را شرح می‌دهد.

وقتی این پنج رابطه که در این متن ذکر شده در کلیسا حفظ شود نشان‌دهنده‌ی اینست که آن کلیسا دارد در مسیر درست و مبارکی گام برمی‌دارد.

مسیح خداوند زنده‌ی کلیساست :

عیسی از شاگردانش پرسشی بنیادین می‌پرسد. مردم مرا که می‌دانند؟ اما از پاسخی که شاگردان می‌دهند درمی‌یابیم که بسیاری از مردم مقام و جایگاه واقعی او را هنوز درک نکرده بودند.

سپس عیسی از شاگردانش می‌پرسد شما مرا که می‌دانید؟ و پطرس پاسخ می‌دهد تویی مسیح پسر خدای زنده.

افراد مختلف مسیح را به انواع مختلفی معرفی می‌کنند و بسیاری تلاش کرده‌اند مقام او را پایین بیاورند. مذهبیون او را یکی از انبیای بزرگ می‌دانند، پیروان مکتب اخلاق مسیح را معلم اخلاق می‌دانند، روان‌کاوان او را یک روانشناس معرفی می‌کنند، برخی او را فیلسوف زمان خود می‌دانستند، لیبرال‌هایی که به معجزات باور ندارند مسیح را ساحر و جادوگر معرفی می‌کنند اما در حقیقت مقام اصلی و شامخ عیسی مسیح اینست که او خداوند زنده‌ی کلیساست. نه تنها در تئوری و الهیات او خداوند زنده است بلکه در زندگی عملی ما نیز او بر همه چیز حاکم است و تمام قسمت‌های زندگی ما تحت کنترل و نفوذ او قرار دارد.

یکی از تفاوت‌های بنیادین که مسیحیت با مذاهب دارد این است که خدا خودش را بر انسان ظاهر کرده. در مذاهب افراد هستند که باید به سوی خدا بروند و او را بیابند اما انجیل مژده می‌دهد که خدا آمده به سوی بشر!  واسطه‌ای میان خداوند و انسان وجود ندارد. کلام خدا می‌گوید مبارک است کسی که به خداوند تکیه می‌کند.

مسیح بنا کننده‌ی کلیساست:

در آیه ۱۸ از این متن می‌خوانیم که عیسی می‌گوید من کلیسای خود را بر این صخره بنا می‌کنم. نه بر شخص پطرس بلکه بر اساس این اعتراف پطرس که تویی مسیح پسر خدای زنده. بنابراین عیسی کلیسای خود را بر خداوندی خود بنا می‌کند. در کلام خدا بارها و بارها می‌بینیم که خداوند صخره معرفی شده و به صخره تشبیه شده است. در عهد جدید نیز می‌خوانیم عیسی می‌گوید آنکه سخنان مرا گوش گیرد همچون شخصی‌ داناست که خانه‌ی خود را بر صخره بنا کرده است.

پولس رسول نیز در رساله‌ی اول قزنتیان۱۱:۳ می‌گوید، بنیاد دیگری هیچ کس نمی‌تواند بنا نهد جز آنکه بنا نهاده شده است. که همان عیسی مسیح خداوند است.

برای کلیسایی که جایگاه مسیح را بعنوان خداوند زنده‌ی کلیسا، صاحب کلیسا، بنا کننده‌ی کلیسا و پایه و بنیاد کلیسا بدرستی درک کرده وعده‌ای داده شده و آن اینست که دروازه‌های جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. قدرت‌های تاریکی جهنم بر این کلیسا حاکم نخواهد شد.