استرس و اضطراب (بخش دوم) 

استرس و اضطراب (بخش دوم) 

تفاوت استرس و اضطراب  غالباً ما تفاوت استرس و اضطراب را نمی‌دانیم و این دو واژه را اشتباهاً به ‌جای یکدیگر استفاده می‌کنیم. دلیل آن این است که در ظاهر تفاوت این دو آنچنان مشهود نیست. هرچند که هر دو واژه برای بیان تجربه‌های احساسیِ منفی به‌کار می‌روند، مانند...