چگونه شفای درون را دریافت نماییم؟

چگونه شفای درون را دریافت نماییم؟

همه ما، فراز و نشیبهای مختلفی را در زندگی تجربه میکنیم. اگرچه این تجربیات مشابه هم نیستند، اما یک چیز مسلم است، که هر کدام از ما در یک مرحله از زندگی خود با چالشها، آسیبها و شکستگیها روبرو خواهیم شد، و سپس آثار مخرب آنها را در درون خود احساس خواهیم کرد. بنابراین،...