اهمیت وفاداری (بخش دوم) 

اهمیت وفاداری (بخش دوم) 

در روابط عاطفی  وفاداری، فضیلتی است که در روابط مختلف قابل تعریف است. مفهوم وفاداری در عشق، ثابت ماندن کیفیت رابطه و حمایت از یکدیگر است. وفاداری می‌تواند روابط را تقویت کند؛ زیرا افراد وقتی می‌دانند طرف مقابل وفادار است، صادق‌تر و صریح‌تر برخورد می‌کنند و باعث...