چگونه نور مسیحی خود را در محل کار بتابانید؟

چگونه نور مسیحی خود را در محل کار بتابانید؟

اغلب ما، بیشترین ساعات روز خود را در محل کار میگذرانیم. چنانچه بخواهیم شاهدان خوبی برای مسیح باشیم، نور او را محل کار انعکاس دادن، بهترین قدم در این مسیر خواهد بود. با اینحال، گاهی اوقات این اقدام در یکشنبه پس از شنیدن یک موعظه دلگرم کننده بسیار عملی تر به نظر میرسد...