گرسنگی و تشنگی روحانی چیست؟

گرسنگی و تشنگی روحانی چیست؟

طبیعتاً هر کدام از ما، حس گرسنگی و تشنگی رو تجربه کردهایم. گرسنه و تشنه شدن، بخشی از طبیعت انسان است. گاهی گرسنگی ما بیش از خوردن کمی خوراکی و یا تنقلات است. زمانیکه واقعا گرسنه هستیم و کمطاقت میشویم، و این حالت روی نحوه عملکرد ما نیز تاثیر میگذارد. زیرا تمام تمرکزمان...