اهمیت دعا در زندگی مسیحیان

اهمیت دعا در زندگی مسیحیان

دعا بزرگ‌ترین دروازه ایمان ماست، و در زندگی ما مسیحیان بسیار اهمیت دارد. شخصی که دعا می‌کند، دیگر یک زندگی خودمحور که بر روی قدرت و تصمیمات خودش بنا شده باشد ندارد؛ بلکه، می‌داند که خلق شده و نجات یافته است که خالق خود را عبادت کند، و با او ارتباطی عمیق برقرار سازد، و...