اهمیت وفاداری (بخش اول) 

اهمیت وفاداری (بخش اول) 

وفاداری، یکی از اصلی‌ترین فضایل مطرح در جوامع بشری می‌باشد، که همواره مورد بررسی در مکاتب اخلاقی قرار گرفته است. همه انسان‌ها در زندگی عملی و نظـری خـود، صاحب نظران و اندیشمندان در طی مباحث نظری، و نیز ادیان و مکاتب الهی در هدایت‌گری انسان، به مطلوب ساختن زندگی و...