مسیح قیام کرد 

مسیح قیام کرد 

جمعه نیک  در مقالات قبل به رویدادهای مهمی از هفته مقدس، اشاره شد. در ادامه مسیر عشق خداوند، لازم است بدانیم که همهٔ آنچه او در شام آخر گفته بود و‌ به اشتراک گذاشته بود، با مصائب و مصلوب شدنش در «جمعه نیک» تکمیل شد. آنچه در روز پنجشنبه مقدس، عید بزرگ فصح آغاز شد،...